ZARZĄDZANIE
Witold Jarzyński. Sprawozdanie UZP z pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy
PRAWO

Natalia Miłostan. Największe problemy praktyczne zamawiających po ponad roku obowiązywania ustawy Pzp
Krzysztof Obidziński. Zachowanie uczciwej konkurencji w ramach wstępnych konsultacji rynkowych
Łukasz Jaźwiński. Termin wniesienia odwołania na tajemnicę przedsiębiorstwa nadal problematyczny
Maryna Wójcik, Michał Stec. Opinia Prokuratorii Generalnej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia
Michał Szczęsny. O wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy
Agnieszka Matusiak. Unieważnienie postępowania wybrane zagadnienia i najnowsze orzecznictwo
Andrzej Janas. Podpis własnoręczny
Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół. Niedozwolone klauzule w umowie o wykonanie zamówienia publicznego
Dawid Rostalski. Dopuszczalność wypowiedzenia przez wykonawcę umowy z ważnych powodów
Michał Szczęsny. Zmowa przetargowa w zamówieniach publicznych
Małgorzata Cieśla, Dorota Brzezińska-Grabarczyk. Gwarancja – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych

ORZECZNICTWO
Damian Michalak. Kontrowersyjna treść gwarancji wadialnej. Czy wyrok Sądu Zamówień Publicznych zakończy spory przed KIO?
Wojciech Wołoszyk, Małgorzata Michałowska, Agata Sobolewska. – Aspekty praktyczne badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych – analiza aktualnego orzecznictwa KIO