WYWIAD
– Mariusz Nowakowski. Waloryzacja kontraktów budowlanych problematyczna zarówno na rynku publicznym jak i prywatnym

ZARZĄDZANIE
– Anna Onopiuk. Ugoda w sektorze finansów publicznych
– Sebastian Pietrzyk. Cena 0 złotych za realizację zamówienia publicznego – tak czy nie?
– Kalikst Nagel. OPZ w umowie ramowej o roboty budowlane

PRAWO
– Urszula Gondek. Dopuszczalność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki w sektorze ochrony zdrowia
– Michał Bala. Porozumienia między wykonawcami jako przesłanka wykluczenia z postępowania
– Bartłomiej Ziółkowski. Nieuzupełnialne przystąpienie? Pułapki formalnoprawne
– Michał Waraksa. Sposoby wyjścia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– Sylwia Zielezińska. Możliwość potrącenia kar umownych w zamówieniach publicznych na gruncie specustawy COVID-19
– Robert Bobkier. Wyrok skazujący za „odpowiedni czyn w przepisach prawa obcego”, wydany w ramach jurysdykcji tzw. „państw nieuznanych”
– Michał Liżewski. Zakres udziału podmiotu udostępniającego swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych w realizacji zamówienia

ORZECZNICTWO
– Arnold Aleksander Pustkowski. Rażąco niska cena – jej charakter, skutki oraz zasadność
– Anna Domagała, Maciej Łysakowski. Aukcja elektroniczna w postępowaniu a moment oceny ofert
– Żaklina Ossowska. Samooczyszczenie z nieprawdziwych informacji – stanowisko judykatury