ZARZĄDZANIE
– Kalikst Nagel. Dialog konkurencyjny – czas na zmiany
– Piotr Jać. Wyzwania gmin jako zamawiających w związku z reformą planowania i zagospodarowania przestrzennego

PRAWO
– Żaklina Ossowska. Wyjaśnienia, uzupełnienia i modyfikacje oferty – cienka czerwona linia „doprecyzowania” treści oferty
– Michał Liżewski. Czy wniosek o waloryzację wynagrodzenia złożony po odbiorze końcowym zamówienia powinien zostać przez zamawiającego rozpoznany?
– Hubert Wiśniewski, Sebastian Pietrzyk. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! – czy aby na pewno? O problemach konsorcjum z osobistym wykonaniem zamówienia przez konsorcjanta
– Konrad Lach. Praktyczne problemy w procedurze konkursowej związane z obowiązkiem podania łącznych planowanych kosztów wykonania prac w oparciu o pracę konkursową
– Wojciech Kaliński. Procedura „Self-cleaning” w zamówieniach publicznych
– Dariusz Ziembiński. Poufny pakiet informacji o cenie oferty przetargowej
– Marta Owczarczyk. Przesłanki materialnoprawne wniesienia odwołania do KIO to nie tylko formalność
– Norbert Stachura. Umowy o zamówienia publiczne – powolny proces ewolucji

ORZECZNICTWO
– Michał Waraksa. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – rozbieżności interpretacyjne i praktyka
– Karolina Jamrozik. Projektowany limit kar umownych w orzecznictwie KIO
– Marcin Kwaśny. Odpowiedzialność solidarna inwestora w kontekście zatrzymanej części wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia
– Witold Jarzyński. Najciekawsze orzecznictwo KIO na temat OPZ