ZARZĄDZANIE
– Michał Szczęsny. Procedura zwrotu środków otrzymanych tytułem
dofinansowania unijnego

PRAWO
– Konrad Dyda. Doświadczania w stosowaniu ustawy Prawo zamówień
publicznych do partnerstwa publiczno-prywatnego

– Dawid Rostalski. Kwalifikacja umów najmu samochodów ciężarowych
wraz z kierowcą jako umów o podwykonawstwo w zamówieniach
publicznych

– Katarzyna Giordano. Charakterystyka konsorcjum na gruncie ustawy
Prawo zamówień publicznych

– Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Opis przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane. Dlaczego to zawsze „wina” zamawiającego?

– Krzysztof Obidziński. Należyta staranność zamawiającego przy
szacowaniu wartości zamówienia – wybrane problemy

– Lidia Piotr-Krajecka. Samodzielne składanie dokumentów przez
wykonawcę

– Martyna Mieszkowska. Procedura odwrócona w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego

– Mateusz Chabowski. Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa
w ustawie Prawo zamówień publicznych?

– Andrzej Janas. Kara umowna w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego

– Mateusz Brzeziński. Wykonawca a wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
– Agata Wujewska. Wykluczenie wykonawcy z postępowania z uwagi
na nieprawidłową realizację przeszłego zamówienia

– Wojciech Kaliński. Przesłanki uznania umowy w sprawie zamówienia
publicznego za wykonaną oraz wykonaną należycie, w rozumieniu
przepisów art. 448 Pzp i art. 421 ust. 5 Pzp

ORZECZNICTWO
– Małgorzata Jodłowska. Oczywista omyłka rachunkowa jako wynik
niepoprawnie przeprowadzonych działań arytmetycznych