ZARZĄDZANIE
– Witold Jarzyński. Jak oszczędzić na szkoleniach prawniczych?
– Joanna Boroń. ESG a zamówienia publiczne

PRAWO
– Bolesław Szyłkajtis. Błędy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na etapie realizacji inwestycji
– Michał Szczęsny. Zakres zaskarżenia w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
– Konrad Różowicz. Perspektywa czasowa doświadczenia wykonawcy w realizacji usług
– Michał Liżewski. Jak efektywnie udzielać zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego?
– Arkady Wenerski. Przesłanka dotycząca kontroli w in-house, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
– Wojciech Kaliński. Wartość gospodarcza tajemnicy przedsiębiorstwa
– Aleksandra Płudowska, Tomasz Dąbrowski. Zmowa przetargowa
– Dariusz Ziembiński. Ekwiwalentność świadczeń a przesłanki waloryzacji
– Tadeusz Lewandowski. Czy o ustalaniu wartości zamówień wiemy już wszystko?
– Witold Jarzyński. Gwarancja wadialna a termin związania ofertą

ORZECZNICTWO
– Olga Płudowska, Przemysław Wierzbicki. Rażąco niska cena w przetargach na roboty budowlane – analiza aktualnego orzecznictwa KIO
– Krzysztof Mikoda. Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym