Zarządzanie

 • Agnieszka Szajkowska. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  w praktyce
 • Michał Wojciechowski, Weronika Jędrzejewska. Pytania do SWZ
  – jak je zadać, żeby uzyskać (oczekiwaną) odpowiedź?
 • Mateusz Paczkowski. Dostępność w zamówieniach publicznych
 • Andrzej Janas. Negocjacje – jak się do nich przygotować?

PRAWO

 • Żaklina Ossowska. Wykluczenie z przetargu publicznego – ugoda w JEDZ
 • Małgorzata Jodłowska. Unieważnienie postępowania jako przyczyna
  uzasadniająca umorzenie postępowania skargowego
 • Tomasz Glinkowski. Miarkowanie kar umownych mocą ugody sądowej
  w kontekście zmian umowy o zamówienie publiczne
 • Katarzyna Wyzgał. Próbka jako dokument – tylko jaki?
 • Dawid Pantak, Jakub Kwaśniewicz. Złożenie odwołania
  dotyczącego wyjaśnień rażąco niskiej ceny zastrzeżonych
  jako tajemnica przedsiębiorstwa
 • Wojciech Kaliński. Forma pisemna i elektroniczna przy zawieraniu umowy
  o zamówienie publiczne
 • Dominik Sypniewski. Odpowiedzialność inwestora za dokumentację
  projektową i jej wady w kontrakcie „buduj”. Nowelizacja prawa budowlanego
  – uproszczenie i deregulacja
 • Andrzej Łukaszewicz. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
  jako podmiotowy środek dowodowy
 • Witold Jarzyński. Klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane

ORZECZNICTWO

 • Katarzyna Giordano. Instytucja rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa
  Krajowej Izby Odwoławczej
 • Mateusz Pająk. Referencje wystawione przez spółkę Joint Venture
  w postępowaniu o zamówienie publiczne