Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Prawo zamówień publicznych w praktyce z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 2016 r.

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 17 -18 maj 2016 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Gdańsk

Miejsce: Scandic Hotel, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk

Cena: 800 zł netto (z noclegiem: 1050 zł netto)
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Paweł Faczyński
Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Oprócz prowadzenia kancelarii kieruje także działem zamówień publicznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania, w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych.
Program szkolenia

Prawo zamówień publicznych w praktyce z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 2016 r.

 Dzień 1

1. Zasady udzielania zamówień publicznych

Odstąpienie od zasady pisemności postępowania – nowa zasada komunikacji elektronicznej między stronami postępowania

2. Nowy sposób komunikacji pomiędzy stronami postępowania

Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji: składanie ofert i wniosków w postaci elektronicznej,  narzędzia do komunikacji miedzy stronami postępowania.

3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp

Nowe wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp: usługi badawcze i rozwojowe, usługi prawne, audycje i materiały do audycji  lub ich opracowanie, pożyczki lub kredyty.

4. Szacowanie wartości zamówienia

Zamówienia mieszane, zakaz łączenia i dzielenia zamówienia, sposoby szacowania wartości zamówienia

5. Opis przedmiotu zamówienia

Nowe regulacje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu, kryteria kwalifikacji wykonawców, wymagania co do określonych warunków udziału w postępowaniu oraz nowe sposoby ich oceny, JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, nowe przesłanki wykluczenia wykonawców, poleganie na zasobach innych podmiotów.

7. Ogłoszenia

Nowy zasady wynikające z publikacji ogłoszeń, skrócenie terminów w przypadku dokonania istotnych zmian w treści ogłoszenia

8. Elementy SIWZ

Nowe elementy SIWZ, sposób udostępniania, zmiany SIWZ

9. Komisja przetargowa i zespół projektowy

Obowiązki i uprawnienia komisji przetargowej, zespół osób – obowiązek powołania oraz zakres obowiązków

Dzień 2

1. Tryby udzielania zamówień i przesłanki ich stosowania

Partnerstwo innowacyjne jako nowy tryb udzielania zamówień publicznych – cel oraz sposób postępowania; skrócenie minimalnych terminów w trybach udzielania zamówień, nowe przesłanki stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki

2. Kryteria oceny ofert

Prymat ofert najkorzystniejszych ekonomicznie, nowy katalog przykładowych kryteriów pozacenowych, kryterium kosztu i sposób jego określania

3. Prowadzenie postępowania

Odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiany SIWZ

4. Badanie i ocena ofert

Nowe przesłanki odrzucenia ofert, obowiązki w zakresie badania rażąco niskiej ceny

5. Wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania

Nowe informacje zawarte w zawiadomieniu o wyborze oferty

6. Środki ochrony prawnej

Rozszerzenie przesłanek na wniesienia odwołania dla postepowań prowadzonych w procedurze krajowej, nowe regulacje w zakresie czynności zamawiającego polegającej na uwzględnieniu odwołania w części zarzutów

7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ich zmiany

Nowe zasady zmian zawartych umów oraz rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego