Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Pzp – praktyczne szkolenie dla wykonawców (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 30 -31 sierpień 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (30 sierpnia), 9.00 - 16.00 (31 sierpnia)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 890 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Andrzej Łukaszewicz
Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Pzp – praktyczne szkolenie dla wykonawców (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

1. Podstawowe pojęcia systemu zamówień publicznych

 • Pojęcie zamówienia publicznego
 • Pojęcie wykonawcy i zamawiającego
 • Definicja oferty (oferta wariantowa, oferta częściowa)
 • Termin związania ofertą
 • Umowa o zamówienie publiczne (specyfika, ograniczenie swobody umów)
 • Tryby udzielania zamówień publicznych

2. Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. euro.

3. Elektronizacja zamówień publicznych

 • Jakie zmiany czekają wykonawców?
 • Zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami
 • Zasady stosowania podpisu elektronicznego

4. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymaganeod wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

5. Formy ubiegania się o zamówienie publiczne i udziału w realizacji zamówienia publicznego

 • Osoba fizyczna jako wykonawca
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego
 • Podwykonawstwo

6. Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu przetargowym, podpisaniu oferty i umowy

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 • Jak czytać SIWZ?
 • Wyjaśnianie zapisów SIWZ
 • Możliwości zmiany treści SIWZ oraz wzoru umowy

8. Wadium

 • Formy wniesienia wadium
 • Najczęstsze błędy wykonawców

9. Kryteria oceny ofert

 • Kryterium ceny i kosztu
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Rażąco niska cena

10. Warunki udziału w postępowaniu

 • Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
 • Spełnienie warunków przez konsorcjum
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

11. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Czym jest JEDZ?
 • Zasady wypełniania
 • Najczęstsze błędy wykonawców
 • Sposoby uzupełniania braków i poprawiania błędów w JEDZ

12. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 • Procedura samooczyszczenia („Self-cleaning”)
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

13. Poprawianie błędów w ofertach

 • Uzupełnienie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 • Wyjaśnienie treści złożonej oferty
 • Poprawienie omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

14. Odrzucenie oferty

 • Niezgodność oferty z ustawą Pzp
 • Nieodpowiadanie oferty treści SIWZ
 • Czyn nieuczciwej konkurencji
 • Rażąco niska cena oferty
 • Oferta wykonawcy wykluczonego
 • Błąd w obliczaniu ceny
 • Brak zgody na poprawienie omyłki
 • Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Brak wniesienia wadium
 • Oferta wariantowa niespełniająca minimalnych wymagań zamawiającego
 • Naruszenie bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa
 • Nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów.

15. Udostępnianie ofert oraz dokumentacji przetargowej konkurencyjnych wykonawców

16. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

 • Zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • Odwołania w postępowaniach poniżej tzw. progu unijnego
 • Skarga do sądu powszechnego
 • Kontrola zamówień publicznych (UZP, NIK, CBA, RIO, inne)

17. Realizacja umowy o zamówienie publiczne

 • Możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia
 • Rozwiązanie i odstąpienie od umowy