Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Pzp – praktyczne szkolenie dla wykonawców (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

Cena:890 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!

 • Data: 30 -31 sierpień 2018 r.
 • Godziny:10.00 - 17.00 (30 sierpnia), 9.00 - 16.00 (31 sierpnia)
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Dzień I

 1. Podstawowe pojęcia systemu zamówień publicznych
 • Pojęcie zamówienia publicznego
 • Pojęcie wykonawcy i zamawiającego
 • Definicja oferty (oferta wariantowa, oferta częściowa)
 • Termin związania ofertą
 • Umowa o zamówienie publiczne (specyfika, ograniczenie swobody umów)
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 1. Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. euro.
 2. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Jakie zmiany czekają wykonawców?
 • Zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami
 • Zasady stosowania podpisu elektronicznego
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymaganeod wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 1. Formy ubiegania się o zamówienie publiczne i udziału w realizacji zamówienia publicznego
 • Osoba fizyczna jako wykonawca
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego
 • Podwykonawstwo
 1. Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu przetargowym, podpisaniu oferty i umowy
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • Jak czytać SIWZ?
 • Wyjaśnianie zapisów SIWZ
 • Możliwości zmiany treści SIWZ oraz wzoru umowy
 1. Wadium
 • Formy wniesienia wadium
 • Najczęstsze błędy wykonawców
 1. Kryteria oceny ofert
 • Kryterium ceny i kosztu
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Rażąco niska cena

Dzień II

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
 • Spełnienie warunków przez konsorcjum
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Czym jest JEDZ?
 • Zasady wypełniania
 • Najczęstsze błędy wykonawców
 • Sposoby uzupełniania braków i poprawiania błędów w JEDZ
 1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 • Procedura samooczyszczenia („Self-cleaning”)
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
 1. Poprawianie błędów w ofertach
 • Uzupełnienie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 • Wyjaśnienie treści złożonej oferty
 • Poprawienie omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ
 1. Odrzucenie oferty
 • Niezgodność oferty z ustawą Pzp
 • Nieodpowiadanie oferty treści SIWZ
 • Czyn nieuczciwej konkurencji
 • Rażąco niska cena oferty
 • Oferta wykonawcy wykluczonego
 • Błąd w obliczaniu ceny
 • Brak zgody na poprawienie omyłki
 • Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Brak wniesienia wadium
 • Oferta wariantowa niespełniająca minimalnych wymagań zamawiającego
 • Naruszenie bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa
 • Nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Udostępnianie ofert oraz dokumentacji przetargowej konkurencyjnych wykonawców
 2. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
 • Zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • Odwołania w postępowaniach poniżej tzw. progu unijnego
 • Skarga do sądu powszechnego
 • Kontrola zamówień publicznych (UZP, NIK, CBA, RIO, inne)
 1. Realizacja umowy o zamówienie publiczne
 • Możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia
 • Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.
 
 
Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy