Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 6 - 7 listopad 2017 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Centrum Konferencyjne ADN, Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Cena: 990 zł netto + VAT

Nocleg (opcjonalnie) w hotelu + 250 zł.


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

gb_2
Grzegorz Bebłowski
Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Właściciel w firmie Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015. Były Pełnomocnik Zarządu i Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie przygotował i przeprowadził m.in. postępowanie na Generalnego Wykonawcę inwestycji, o wartości szacunkowej ponad 700 mln złotych. Kierował Działami Zamówień Publicznych w kilku dużych Szpitalach województwa pomorskiego. Obecnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o. Obsługiwał jako ekspert ds. zamówień publicznych m.in. strategiczne projekty promocyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Do tej pory przygotował, przeprowadził lub nadzorował kilkaset postępowań, w zasadzie we wszystkich trybach. Reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, które kończyły się wyłącznie sukcesem dla reprezentowanych stron. Doskonale zorientowany w sposobie prowadzenia zamówień publicznych m.in. przez podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i zamawiających sektorowych. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych w ośmiu okręgach
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców

Dzień 1

1. Podstawowe pojęcia systemu zamówień publicznych

 • Pojęcie zamówienia publicznego
 • Pojęcie wykonawcy i zamawiającego
 • Definicja oferty (oferta wariantowa, oferta częściowa)
 • Termin związania ofertą
 • Umowa o zamówienie publiczne (specyfika, ograniczenie swobody umów)
 • Tryby udzielania zamówień publicznych

2. Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. euro.

3. Elektronizacja zamówień publicznych

 • Jakie zmiany czekają wykonawców?
 • Zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami
 • Zasady stosowania podpisu elektronicznego

4. Formy ubiegania się o zamówienie publiczne i udziału w realizacji zamówienia publicznego

 • Osoba fizyczna jako wykonawca
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego
 • Podwykonawstwo

5. Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu przetargowym, podpisaniu oferty i umowy

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 • Jak czytać SIWZ?
 • Wyjaśnianie zapisów SIWZ
 • Możliwości zmiany treści SIWZ oraz wzoru umowy

7. Wadium

 • Formy wniesienia wadium
 • Najczęstsze błędy wykonawców

8. Kryteria oceny ofert

 • Kryterium ceny i kosztu
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Rażąco niska cena

9. Warunki udziału w postępowaniu

 • Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
 • Spełnienie warunków przez konsorcjum
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Dzień 2

10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Czym jest JEDZ?
 • Zasady wypełniania
 • Najczęstsze błędy wykonawców
 • Sposoby uzupełniania braków i poprawiania błędów w JEDZ

11. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 • Procedura samooczyszczenia („Self-cleaning”)
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

12. Poprawianie błędów w ofertach

 • Uzupełnienie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 • Wyjaśnienie treści złożonej oferty
 • Poprawienie omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

13. Odrzucenie oferty

 • Niezgodność oferty z ustawą Pzp
 • Nieodpowiadanie oferty treści SIWZ
 • Czyn nieuczciwej konkurencji
 • Rażąco niska cena oferty
 • Oferta wykonawcy wykluczonego
 • Błąd w obliczaniu ceny
 • Brak zgody na poprawienie omyłki
 • Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Brak wniesienia wadium
 • Oferta wariantowa niespełniająca minimalnych wymagań zamawiającego
 • Naruszenie bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa
 • Nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów.

14. Udostępnianie ofert oraz dokumentacji przetargowej konkurencyjnych wykonawców

15. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

 • Zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • Odwołania w postępowaniach poniżej tzw. progu unijnego
 • Skarga do sądu powszechnego
 • Kontrola zamówień publicznych (UZP, NIK, CBA, RIO, inne)

16. Realizacja umowy o zamówienie publiczne

 • Możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia
 • Rozwiązanie i odstąpienie od umowy