Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla zaawansowanych (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 3 - 4 grudzień 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (3 grudnia), 9.00 - 16.00 (4 grudnia)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 990 zł netto + VAT

Nocleg w hotelu > Zapytaj o cenę i dostępność!
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Lidia Piotr-Krajecka
Radca prawny, arbiter Urzędu Zamówień publicznych w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek prawo). Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkole Głównej Handlowej Filia w Rzeszowie, Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów SPP w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla zaawansowanych (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

1. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
 • Zasady udzielania zamówień sektorowych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro

2. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

3. Elektronizacja zamówień publicznych

 • Zasady komunikacji do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)

4. Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

5. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia
 • Wymóg dopuszczenia ofert lub rozwiązań równoważnych
 • Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

6. Warunki udziału w postępowaniu

 • Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 • Zdolność techniczna lub zawodowa
 • Klauzule społeczne

7. Poleganie na potencjale podmiotów trzecich.

8. Wymagania i zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum)

9. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:

 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 • Instytucja samooczyszczenia (self-cleaning)

10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Zasady wypełniania JEDZ
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających

11. Podwykonawstwo

 • Zakres korzystania z podwykonawców
 • Podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich
 • Nakaz osobistego wykonania części zamówienia

12. Podział zamówienia na części

13. Procedura odwrócona (art. 24aa ustawy Pzp)

 • Zasady stosowania procedury odwróconej
 • Błędy i zagrożenia

14. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców:

 • Rozporządzenie w sprawie dokumentów
 • Żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
 • Zasady uzupełnienia brakujących i wadliwych dokumentów

15. Pojęcie oferty – zakres oświadczeń zawartych w Formularzu ofertowym.

16. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • Zasada jednej oferty
 • Oferta wariantowa
 • Zmiana lub wycofanie oferty
 • Termin związania ofertą
 • Otwarcie ofert
 • Zwrot ofert złożonych po terminie
 • Wyjaśnienia dotyczące treści oferty
 • Dokonywanie poprawek w treści oferty

17. Odrzucenie oferty

18. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

19. Kryteria oceny oferty:

 • Kryterium ceny
 • Pozacenowe kryteria wyboru oferty

20. Umowa o zamówienie publiczne:

 • Charakter umowy
 • Zmiana umowy
 • Unieważnienie umowy

21. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.