Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla zaawansowanych (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

Cena:990 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!

 • Data: 6 - 7 listopad 2018 r.
 • Godziny:10.00 - 17.00 (6 listopada), 9.00 - 16.00 (7 listopada)
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

I dzień

 1. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
 • Zasady udzielania zamówień sektorowych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Zasady komunikacji do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • Mini-portal do udzielania zamówień publicznych powyżej progów unijnych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 1. Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia
 • Wymóg dopuszczenia ofert lub rozwiązań równoważnych
 • Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 • Zdolność techniczna lub zawodowa
 • Klauzule społeczne
 1. Poleganie na potencjale podmiotów trzecich.
 2. Wymagania i zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum)
 3. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:
 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 • Instytucja samooczyszczenia (self-cleaning)

10 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Zasady wypełniania JEDZ
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających

II dzień

 1. Podwykonawstwo
 • Zakres korzystania z podwykonawców
 • Podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich
 • Nakaz osobistego wykonania części zamówienia
 1. Podział zamówienia na części
 2. Procedura odwrócona (art. 24aa ustawy Pzp)
 • Zasady stosowania procedury odwróconej
 • Błędy i zagrożenia
 1. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców:
 • Rozporządzenie w sprawie dokumentów
 • Żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
 • Zasady uzupełnienia brakujących i wadliwych dokumentów
 1. Pojęcie oferty – zakres oświadczeń zawartych w Formularzu ofertowym.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 • Zasada jednej oferty
 • Oferta wariantowa
 • Zmiana lub wycofanie oferty
 • Termin związania ofertą
 • Otwarcie ofert
 • Zwrot ofert złożonych po terminie
 • Wyjaśnienia dotyczące treści oferty
 • Dokonywanie poprawek w treści oferty
 1. Odrzucenie oferty
 2. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 3. Kryteria oceny oferty:
 • Kryterium ceny
 • Pozacenowe kryteria wyboru oferty
 1. Umowa o zamówienie publiczne:
 • Charakter umowy
 • Zmiana umowy
 • Unieważnienie umowy
 1. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 

Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.
 
 
Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy