Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla praktyków

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 30 -31 sierpień 2017 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25

Cena: 890 zł netto + VAT

Opcjonalny nocleg w hotelu + 350 zł


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Robert Siwik
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Właściciel eksperckiej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Wykładowca prawa zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uznany za wschodzącą gwiazdę prawa (z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych) w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra" – edycja 2013 r. Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. W latach 2012 -2015 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw regulacji świadczenia usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym.
Mecenas Robert Siwik był prelegentem na konferencji Nowe Prawo Zamówień Publicznych (28.10.2016 - Warszawa - Centrum Nauki Kopernik). Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia: Konferencja_Zamawiający
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small Zapisz Zapisz
Program szkolenia

Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla praktyków

 1. Zasady udzielania zamówień publicznych
  1. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
  2. Zasada przejrzystości
  3. Zasada jawności postępowania oraz zasady stosowania tajemnicy przedsiębiorstwa
  4. Zasada pisemności
 2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  1. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
  2. Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
  3. Wyłączenia stosowania ustawy
 3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
  1. Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
  1. Zasady wypełniania JEDZ
  2. Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
 5. Komisja przetargowa
 6. Warunki udziału w postępowaniu
  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
  2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
  3. Zdolność techniczna lub zawodowa
  4. Klauzule społeczne
  5. Zasady powoływania się na potencjał podmiotów trzecich
  6. Konsorcjum
 7. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
  1. Przesłanki obligatoryjne
  2. Przesłanki fakultatywne
  3. Instytucja samooczyszczenia (self-cleaning)
 8. Procedura odwrócona (art. 24aa ustawy Pzp)
  1. Zasady stosowania procedury odwróconej
  2. Błędy i zagrożenia
 9. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców
  1. Rozporządzenie w sprawie dokumentów
  2. Żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
  3. Zasady uzupełnienia brakujących i wadliwych dokumentów w czasie postępowania
  4. Zasady korzystania z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certi
 10. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zasady sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia
  2. Naruszenie uczciwej konkurencji
  3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
 11. Dialog techniczny
  1. Zasady prowadzenia dialogu przez zamawiającego
  2. Jak bezpiecznie uczestniczyć w dialogu z perspektywy wykonawcy
 12. Szacowanie wartości zamówienia
 13. Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienia (SIWZ)
  1. Zawartość SIWZ
  2. Udostępniania SIWZ
  3. Zasady wyjaśniania SIWZ
  4. Zmiana SIWZ
 14. Podwykonawstwo
  1. Zakres korzystania z usług podwykonawców
  2. Podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich
  3. Nakaz osobistego wykonania części zamówienia
  4. Możliwość ingerencji zamawiającego w stosunki między wykonawcą a podwykonawcą
 15. Podział zamówienia na części
 16. Tryby udzielania zamówień publicznych
  1. Przetarg nieograniczony
  2. Pozostałe tryby (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna)
 17. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 18. Wybór najkorzystniejszej oferty
  1. Jednokrotność oferty
  2. Oferta wariantowa
  3. Zmiana lub wycofanie oferty
  4. Termin związanie ofertą
  5. Otwarcie ofert
  6. Wyjaśnienia dotyczące treści oferty
 19. Odrzucenie oferty
 20. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 21. Kryteria oceny oferty
  1. Kryterium ceny
  2. Pozacenowe kryteria wyboru oferty
 22. Unieważnienie postępowania
 23. Umowa o zamówienie publiczne
  1. Charakter umowy
  2. Umowa ramowa
  3. Zmiana umowy
  4. Unieważnienie umowy
 24. Zamówienia specjalne
  1. Zamówienia sektorowe
  2. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
  3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 25. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
  1. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
  2. Skarga do sądu powszechnego