Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 15 -16 październik 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (15 paź.), 9.00 - 16.00 (16 paź.)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa (26 piętro)

Cena: 890 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia książka!

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Paweł Faczyński
Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Oprócz prowadzenia kancelarii kieruje także działem zamówień publicznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania, w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

DZIEŃ 1

1. Elektronizacja zamówień publicznych

 • JEDZ w formie elektronicznej
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 • E-faktury w zamówieniach publicznych

2. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

3. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Obowiązek stosowania ustawy Pzp
 • Wyłączenia stosowania ustawy Pzp
 • Progi unijne
 • Zasady udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

4. Przygotowanie postępowania

 • Zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)
 • Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
 • Zasady szacowania wartości zamówienia
 • Istotne elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

5. Formy ubiegania się o zamówienie publiczne

 • Konsorcjum
 • Podwykonawstwo
 • Poleganie na potencjale podmiotów trzecich

6. Warunki udziału w postępowaniu

 • Brzmienie warunków
 • Przykładowe warunki udziału w postępowaniu
 • Najczęstsze błędy

DZIEŃ II

7. Kryteria oceny ofert

 • Kryterium ceny
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Przykładowe kryteria oceny
 • Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów
 • Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert
 • Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów

8. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Zasady wypełnianie przez wykonawców
 • Weryfikacja przez zamawiającego

9. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców (analiza rozporządzenia w sprawie dokumentów).

10. Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Przebieg postępowania w procedurze klasycznej
 • Przebieg postępowania w tzw. procedury odwróconej
 • Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty
 • Zasady badania rażąco niskiej ceny
 • Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania

11. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych

 • Przesłanki stosowania
 • Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych
 • Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego

12. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 • Zasady dokonywania zmian i ich wpływ na realizację umów,
 • Wzory zapisów umownych,
 • Prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

13. Środki ochrony prawnej

 • Przesłanki złożenia odwołania
 • Możliwości uwzględnienia odwołania „w części”
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu