ZARZĄDZANIE

 • Lidia Piotr-Krajecka. Skutki prawne nie załączenia do oferty tłumaczenia przedmiotowego środka dowodowego

PRAWO

 • Witold Sławiński, Adriana Gostępska. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień w przedmiocie nabycia, opracowania, produkcji lub koprodukcji audycji i materiałów do audycji
 • Martyna Mieszkowska. Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ustawy Pzp
 • Andrzej Łukaszewicz. Przedmiotowe środki dowodowe w nowej ustawie Pzp
 • Justyna Starek. Obligatoryjność czy fakultatywność raportowania?
 • Małgorzata Filipek-Orwat. Wpływ wprowadzenia nowego Pzp na dyscyplinę finansów publicznych
 • Katarzyna Tomczyk. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy na gruncie nowego Pzp
 • Anna Banaszewska. Zamówienia in-house w nowej ustawie Pzp
 • Zbigniew J. Boczek. Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego cz.1
 • Paweł Faczyński. Postępowanie na dostawę wyrobów medycznych w trybie podstawowym – przygotowanie, wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania cz.2
 • Michał Szczęsny. Pozycja podwykonawców w nowym prawie zamówień publicznych cz.2
 • Martyna Mieszkowska. Kontrola udzielania zamówień publicznych według norm prawnych nowego Pzp

ORZECZNICTWO

 • Agnieszka Ignatowicz-Gąsowska. Czy prawo do riposty w zamówieniach publicznych to przywilej?
 • Marta Lipińska. Kryteria równoważności – przegląd orzecznictwa