ZARZĄDZANIE

Konrad Dyda. Problem archiwizacji dokumentów w Prawie zamówień publicznych

Małgorzata Jodłowska. Brak pozytywnej weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego a odrzucenie oferty

Paweł Skrodzki. Korekty finansowe związane z nieprawidłowością indywidualną dotyczącą wadliwego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i ich przedawnienie

Małgorzata Skóra, Urszula Woronowicz. Jak wybrać, żeby wygrać? – czyli o warunkach dopuszczających oraz kryteriach oceny w postępowaniach IT

PRAWO

Adam Głocki. Przepisy rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Lidia Piotr-Krajecka. Samodzielne naprawianie błędów przez zamawiającego, w tym unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Kinga Rochalska. Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron – czy jest możliwe?

Michał Szczęsny. Zmiany niskowartościowe (bagatelne) w praktyce

Małgorzata Dębczyńska-Zachacz. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Mirela Perczak, Małgorzata Kurpisz. „In house” w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Aldona Pajor. Najważniejsze zasady szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane

Edyta Pietras. Trudności w opisywaniu przedmiotu zamówienia przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp

Kamil Kinas. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

ORZECZNICTWO

Martyna Mieszkowska. Niezbędne postanowienia umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane zawartej w oparciu o ustawę Pzp