NOWA PZP

 • Kinga Rochalska. Wykluczenie wykonawców po 1 stycznia 2021 r.
 • Mirela Perczak, Małgorzata Kurpisz. Zamówienia publiczne na
  usługi prawne według nowej ustawy Prawo zamówień
  publicznych
 • Damian Michalak. Czy kontrakty publiczne czeka od 2021 r.
  rewolucja?
 • Przemysław Wojtylak. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą
  w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
  – rewolucja czy ewolucja?
 • Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Otwarcie ofert w nowym Pzp
 • Edyta Pietras. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
  w nowym Prawie zamówień publicznych
 • Tadeusz Lewandowski. Spiesz się powoli, czyli o wprowadzanych
  zmianach w przepisach nieobowiązującej jeszcze nowej ustawy
  – Prawo zamówień publicznych z 2019 r.

ZARZĄDZANIE

 • Urszula Woronowicz, Małgorzata Skóra. Zarządzanie zakupami
  w sektorze publicznym

PRAWO

 • Dariusz Ćwik, Wojciech Sobejko, Maria Kacprzyk-Boniecka.
  Wniesienie wadium w formie poręczeń udzielanych przez
  podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
  Przedsiębiorczości
 • Paulina Sawicka. Wzór wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco
  niskiej ceny
 • Małgorzata Filipek. Czy można uniknąć odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Krzysztof Obidziński. Prawo zamawiającego do ingerencji
  w treść umowy podwykonawczej
 • Dawid Pantak. Umowy dotyczące wyrobów medycznych
  w zamówieniach publicznych – część pierwsza

ORZECZNICTWO

 • Mateusz Brzeziński. Możliwość poprawienia omyłek
  w kosztorysie ofertowym przy wynagrodzeniu kosztorysowym
 • Lidia Piotr-Krajecka. Prawo opcji w orzecznictwie