NOWA PZP

 • Piotr Mazuro. Samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą
  przez wykonawcę w nowym Pzp
 • Tomasz Miś. In-house w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień
  publicznych
 • Ilona Zalewska. O projekcie rozporządzanie ws. wzorów ogłoszeń
  do nowej ustawy Pzp
 • Paulina Skórzewska. Dowody w postępowaniu odwoławczym przed KIO na gruncie nowego Pzp
 • Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Ogłoszenia w nowej ustawie Prawo
  zamówień publicznych
 • Anna Węcławska. Zmiany umów w świetle nowej ustawy Pzp
 • Michał Szczodry. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w świetle nowej ustawy Pzp
 • Edyta Pietras. Postępowanie powyżej kwot unijnych w nowym Pzp

ZARZĄDZANIE

 • Sebastian Pietrzyk. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2019 roku – najważniejsze wnioski
 • Oskar Sobolewski. Znowelizowane Pzp utrudni wdrażanie PPK
 • Kamila Mizeracka. Krótka historia o kompresji plików

PRAWO

 • Krzysztof Obidziński. Wniosek o wyjaśnienie SIWZ – obowiązek
  czy uprawnienie wykonawcy?
 • Patrycja Oleksińska–Dąbrowska. Ograniczenie możliwości potrącania kar umownych i ich zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Tarcza 4.0)
 • Dawid Pantak. Specyfika przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na wyroby medyczne
 • Jacek Liput. Czy kary umowne w zamówieniach publicznych będą
  ograniczone?

ORZECZNICTWO

 • Martyna Wójcik. Termin na wniesienie odwołania w przypadku braku możliwości otwarcia oferty (?) – precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie ze skargi Prezesa UZP.