NOWA PZP

 • Witold Jarzyński. Nadchodzi nowa ustawa Pzp – skąd czerpać wiedzę?
 • Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. SWZ w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, czyli co się zmienia?
 • Marek Stompel. Przetarg w progach krajowych w nowym PZP, czyli tryb podstawowy
 • Anna Węcławska. Kontrola udzielania zamówień w świetle nowej
  ustawy Pzp
 • Tadeusz Lewandowski. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
  w Prawie zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku
 • Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Wspólne ubieganie się o udzielenie
  zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp
 • Justyna Cienka. Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego
  postępowania o udzielenie zamówienia według nowych przepisów ustawy Pzp (klauzule przeglądowe)
 • Przemysław Wojtylak. Analiza potrzeb jako kolejny obowiązek po stronie zamawiającego

ZARZĄDZANIE

 • Edyta Sikorska-Gałecka. Kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie dopuszczalności wprowadzania istotnych zmian w umowach na realizację zamówienia publicznego
 • Witold Jarzyński. „Efekt halo” w zamówieniach publicznych

PRAWO

 • Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Dowody potwierdzające zapłatę (nie)
  wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom
 • Małgorzata Filipek. Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Paulina Skórzewska. „Elektroniczne zamówienia krajowe” przed wejściem w życie nowej ustawy PZP
 • Małgorzata Jodłowska. Skuteczne potrącenie przez zamawiającego
  wierzytelności z tytułu kary umownej
 • Piotr Nowak. Aukcja elektroniczna – czy w przypadku jej zastosowania, można prowadzić postępowanie w procedurze odwróconej?
 • Paulina Kowalewska. Wpływ epidemii COVID-19 na proces realizacji
  zamówień publicznych

ORZECZNICTWO

 • Ilona Zalewska. O wadium w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej