ZARZĄDZANIE

 • 3 Witold Jarzyński. Kto i za ile wykonał mini-portal?
 • 4 Kamila Podwapinska, Agata Czarczyk. Weryfikacja treści oferty pod kątem zgodności oferowanych rozwiązań z opisem przedmiotu zamówienia
 • 7 Witold Jarzyński. Centralna Platforma Zakupowa
 • 9 Magdalena Marciniak. Pracownicze plany kapitałowe a zamówienia publiczne

PRAWO

 • 13 Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum
 • 19 Krzysztof Mikoda. Kontrowersje prawne dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
 • 31 Adam Głocki. Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • 36 Agnieszka Matusiak. Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
 • 40 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu– źródła i konsekwencje
 • 47 Michał Aleksander Kulesza. Tajemnica przedsiębiorstwa– na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?
 • 51 Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik. Czyn nieuczciwej konkurencji jako przesłanka odrzucenia oferty w prawie zamówień publicznych

ORZECZNICTWO

 • 56 Grzegorz Bednarczyk. Kilka uwag na temat opisu przedmiotu zamówienia w świetle najnowszego orzecznictwa
 • 63 Anna Moczulska, Katarzyna Jurkowska. Orzeczenie TSUE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie C-546/16 Montte i progi eliminacyjne, czyli co nowego w ocenie ofert?
 • 67 Michał Aleksander Kulesza. Moment rozpoczynający okres podlegania wykluczeniu za zmowę przetargową
 • 72 Marcin Żurek. Ewolucja interpretacji wyroku w sprawie Esaprojekt