Nr 31 (wrzesień – październik 2018)

ZARZĄDZANIE

– 4 Włodzimierz Dzierżanowski. Co wiadomo, a czego nie wiadomo o systemie zamówień publicznych ze sprawozdania Prezesa UZP za rok 2017
– 8 Grzegorz Bednarczyk. Waloryzacja wynagrodzenia umownego poza art. 142 ust. 5 ustawy Pzp
– 14 Kamil Goral. Czy split payment wpłynie na rynek zamówień publicznych?
– 16 Adrian Bura. Efektywność energetyczna w zamówieniach publicznych
– 19 Dorota Skopińska-Zgódka, Włodzimierz Dzierżanowski. Nowe rozporządzenie o kosztach cyklu życia budynków
– 24 Grzegorz Bednarczyk. Sztuka odpowiadania na pytania wykonawców

PRAWO

– 29 Martyna Nyszk, Bartłomiej Wachta. Jaka jest właściwa forma udzielenia pełnomocnictwa do złożenia JEDZ ?
– 32 Daniel Konicz. Kłopoty z samooczyszczeniem w przypadkach wprowadzenia zamawiającego w błąd
– 36 Michał Bagłaj. Nowelizacja ustawy o PPP
– 40 Mirela Perczak. Przedawnienie roszczeń w zamówieniach publicznych
– 44 Agata Czarczyk, Kamila Podwapinska. Opis przedmiotu zamówienia w ramach dostaw z zastosowaniem rozwiązań równoważnych
– 48 Michał Aleksander Kulesza. Konsorcjum a porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
– 53 Anna Onopiuk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Wstrzymanie wykonania gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne
– 59 Dariusz Ćwik, Mateusz Brzeziński. Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z postępowania
– 65 Marcin Boczek. Gwarancja wadialna, w której treści wymieniono tylko jednego z członków konsorcjum – wyrok Sądu Najwyższego
– 69 Witold Jarzyński. Zaliczki w zamówieniach publicznych

ORZECZNICTWO

– 72 Bartosz Pitak. Czy każda wada postępowania stanowi przesłankę jego unieważnienia?