Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – praktyczne warsztaty z dr Piotrem Schmidtem

Cena:990 zł + VAT (1 217,7‬0 zł brutto)
 • Data: 2 - 3 grudzień 2019 r.
 • Godziny:1 dzień: 10.00 - 16.00, 2 dzień: 9.00 - 15.00
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)

Dzień 1

1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp

 • – Do jakich zamówień stosujemy nową ustawę Pzp?
 • – Wyłączenia stosowania ustawy Pzp
 1. 2. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
 • – Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • – Szacowanie wartości zamówienia
 • – Ogłoszenia
 • – Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • – Opis przedmiotu zamówienia
 • – Przedmiotowe środki dowodowe
 1. 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
 • – Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • – Warunki udziału w postępowaniu
 • – Udostępnienie zasobów
 • – Podmiotowe środki dowodowe
 1. 4. Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
 • – Składanie ofert
 • – Otwarcie ofert
 • – Ocena ofert
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. 5. Przetarg nieograniczony krok po kroku
 • – Szacowanie wartości zamówienia
 • – Ogłoszenia
 • – Wyjaśnienia i zmiany SWZ
 • – Przebieg przetargu nieograniczonego z perspektywy wykonawcy i zamawiającego
 • – Dokumentowanie postępowania
 • – Sesja pytań i odpowiedzi uczestników

 

Dzień 2

 

 1. 6. Pozostałe tryby udzielania zamówień
 • – przetarg ograniczony,
 • – negocjacje z ogłoszeniem,
 • – negocjacje bez ogłoszenia,
 • – dialog konkurencyjny,
 • – partnerstwo innowacyjne,
 • – zamówienia z wolnej ręki.
 1. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
 • – Zakres zastosowania
 • – Ogłoszenia
 • – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • – Tryb podstawowy
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp
 • – Forma i czas trwania umowy
 • – Zasady tworzenia
 • – Obowiązkowe elementy
 • – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • – Zmiana umowy
 • – Podwykonawstwo
 1. 9. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp
 • – Odwołanie do KIO
 • – Skarga do sądu
 • – Pozasądowe formy rozwiązywania sporów
ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)
 
ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9) 
;
Absolwent studiów na kierunku administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad dziesięciu lat zawodowo zajmuje się prawem zamówień publicznych po stronie zamawiającego i wykonawców. Przeprowadził niezliczona liczbę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących różnych dziedzin. Od 2014 roku zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych. Jest Inspektorem Ochrony Danych w dwóch wiodących, dolnośląskich instytucjach kultury – Narodowym Forum Muzyki i Operze Wrocławskiej.
Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy