Zamówienia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – MKCK (ang. International Commitee of the Red Cross – ICRC) jest niezależną, neutralną organizacją zapewniającą ochronę i pomoc humanitarną ofiarom działań wojennych i innych konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała w 1863 roku, a jej siedziba znajduje się w Genewie. Dzisiaj przyjrzymy się zamówieniom publicznym udzielanym przez tę organizację.

Organizacja

MKCK nie jest organizacją rządową, mimo iż współpracują z nią rządy państw. Nie jest również organizacją pozarządową, ponieważ oprócz działalności społecznej i indywidualnej obejmuje także zakres działalności państwowej. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża otrzymał obecną nazwę w 1880 po przyjęciu jako znaku rozpoznawczego dla sanitariuszy i szpitali polowych odwrotnych barw flagi Szwajcarii (biały krzyż na czerwonym tle).

Jest to centrum informacji o jeńcach, osobach internowanych i zaginionych. Interweniuje również w tych sprawach u właściwych władz, zajmuje się poszukiwaniem zaginionych oraz wymianą jeńców podczas wojny Komitet spieszył z pomocą humanitarną ofiarom konfliktów w Wietnamie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Środkowej i Afryce. Uczestniczy w przygotowaniu projektów konwencji dotyczących humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych. Może z upoważnienia stron walczących występować w roli mediatora i pośredniczyć w wymianie jeńców wojennych, rannych i chorych osób cywilnych.

Stanowi część składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Półksiężyca (z działalności MKCK wywodzi się Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, a także normy międzynarodowego prawa humanitarnego – w szczególności Konwencje genewskie i haskie – i jako jego najstarsza część jest naczelnym organem obradującym i kontrolującym pozostałe).

Może składać się maksymalnie z 25 członków, którzy spotykają się na zgromadzeniu 10 razy do roku. Ma trwały mandat prawa międzynarodowego, by pomagać jeńcom, rannym i chorym, a także cywilom dotkniętym przez konflikt. Ze swoją kwaterą w Genewie, w Szwajcarii, MKCK jest reprezentowany w około 80 państwach i skupia około 12 000 osób. Podczas konfliktów MKCK podejmuje działalność przez narodowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i ich Międzynarodową Federację.

Zamówienia publiczne

W celu realizacji swojej humanitarnej misji, centrala w Genewie oraz oddziały regionalne dokonują zakupu wielu towarów i usług, w tym przede wszystkim: żywności, lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, przyborów szkolnych, wyposażenia tymczasowych schronisk (np. namioty, koce), urządzeń do zaopatrzenia i uzdatniania wody oraz środków transportu.
Każdy przedsiębiorca chcący uczestniczyć w zamówieniach MKCK musi spełnić określone warunki. MKCK wymaga od swoich dostawców zapewnienia zgodności społecznej, środowiskowej i zarządzania jakością z międzynarodowymi normami, takimi jak ISO 26000, ISO 14001, ISO 9001 i SA 8000.

Towary muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe zgodne ze specyfikacją Organizacji, których wykaz dostępny jest pod adresem: http://procurement.ifrc.org/catalogue .

Należy podkreślić, że zarówno przedsiębiorca, jak i jego dostawcy biorący udział w zamówieniach MKCK, nie mogą w żaden sposób być zaangażowani w sprzedaż i/lub produkcję sprzętu wojskowego.

Wstępna selekcja dostawców opiera się na ich zdolności do spełnienia specyfikacji MKCK, zdolności produkcyjnej, a także zdolności finansowej oraz zgodności ze standardami społecznymi i środowiskowymi. Selekcji dokonuje się na podstawie oceny źródeł przychodu przedsiębiorcy oraz kontroli, na koszt kupującego, zakładów produkcyjnych dostawcy.

Ocena zakładu obejmuje:

  • – wizytę w miejscach produkcji, magazynach i zakładach surowcowych;
  • – przegląd warunków pracy;
  • – udostępnienie pracownikom przedsiębiorstwa środków ochrony osobistej;
  • – zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa dostawcy; system zarządzania jakością;
  • – wynik finansowy dostawcy;
  • – zdolność do spełnienia przez dostawcę specyfikacji MKCK. 

MKCK zawiera z dostawcami umowy ramowe na strategiczne artykuły, które mają być dostarczane przez cały rok, w celu zaspokojenia pilnych potrzeb. Na podstawie umowy ramowej, zapasy gotowe do wysyłki dostawcy przetrzymują w swojej siedzibie, a także gwarantują Organizacji dostęp do swoich linii produkcyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy ramowej MKCK upoważnia audytorów zewnętrznych do przeprowadzania audytów jakościowych, społecznych i środowiskowych w firmie potencjalnego dostawcy.

Ze względu na nieprzewidywalność długoterminowych potrzeb i wymogów w odniesieniu do ilości zamawianych produktów, MKCK nie może stać się głównym lub wyłącznym partnerem żadnego z dostawców. W związku z tym udział Komitetu w rocznych obrotach dostawców nie powinien przekraczać 30%. W przypadku przekroczenia tego progu, MKCK podejmuje odpowiednie kroki w celu zmniejszenia zależności dostawcy od Organizacji. Obejmują one między innymi: doradzanie dostawcy rozwinięcia działalności gospodarczej z innymi organizacjami, stopniowe zmniejszanie wartości zamówień Organizacji oraz monitorowanie kondycji finansowej zależnych dostawców.

Najnowsze cele strategiczne na rok 2020 w zakresie zamówień publicznych MKCK obejmują rozszerzenie etycznej polityki zamówień publicznych. Obecnie audyty jakościowe, społeczne i środowiskowe dotyczą głównie producentów z krajów rozwijających się i wiodących krajów konkurencyjnych. 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, to sprawdzony i wiarygodny zamawiający. MKCK stawia swoim dostawcom wysokie wymagania w zakresie: jakości, warunków socjalnych  i środowiskowych, w jakich odbywa się produkcja towarów na jego rzecz i jednocześnie w terminie reguluje zobowiązania, zapewnia referencje oraz umożliwia wejścia na nowe rynki.


Autor: Witold Jarzyński