Zamówienia EBI, ABR, EBOR i ABII

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się procedurą udzielania zamówień publicznych przez takie organizacje międzynarodowe jak: Europejski Bank Inwestycyjny, Afrykański Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych.

Europejski Bank Inwestycyjny

Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, są państwa członkowskie UE.

EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. EBI może uczestniczyć w realizacji polityki UE w zakresie pomocy państwom AKP (na podstawie konwencji z Lome), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego (układy o współpracy), a także krajom wschodniej i środkowej Europy.

Działalność Banku obejmuje:

 • 1. udzielanie pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego; 
 • 2. inwestycje kapitałowe: 
 • 3. udzielanie gwarancji; 
 • 4. usługi doradcze 
 • 5. wsparcie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i transportu,
 • 6. wsparcie zrównoważonego rozwoju miast, 
 • 7. pomoc techniczna w zakresie oszczędności energii, ochrony środowiska i usług publicznych 

W roku 2018 EBI podpisał kontrakty o wartości  EUR 64.190 mln. Dotyczyły one głownie: usług doradczych, budowlanych, w zakresie oszczędności i wykorzystania wody, rozwoju transportu, produkcji energii i świadczenia usług edukacyjnych. 

Afrykański Bank Rozwoju

Afrykański Bank Rozwoju ( AfDB) został założony na podstawie umowy podpisanej przez państwa członkowskie 14 sierpnia 1963 r. w Chartumie w Sudanie. AfDB składa się z trzech podmiotów: Afrykańskiego Banku Rozwoju (ADB), Afrykańskiego Funduszu Rozwoju ( ADF) i Nigeria Trust Fund (NTF).  Jest wiodącą instytucją finansującą rozwój kontynentu, jej misją jest pomoc w ograniczaniu ubóstwa i poprawa warunków życia mieszkańców Afryki. Główna siedziba AfDB znajduje się w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Grupa Afrykańskiego Banku Rozwoju finansuje projekty, programy i badania w obszarach rolnictwa, zdrowia, edukacji, użyteczności publicznej, transportu i telekomunikacji, przemysłu i sektora prywatnego. Stara się również finansować operacje pozaprojektowe, w tym różne formy pomocy technicznej i doradztwa. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) – międzynarodowa instytucja finansowa, z siedzibą w Londynie, która została utworzona podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu w dniach 8–9 grudnia 1989 roku.

EBOR liczy 66 członków (64 państw, Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska). Każdy członek jest kredytodawcą, a 34 państwa członkowskie są również kredytobiorcami. Głównymi państwami operacji są obecnie Rosja, Turcja, Polska, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Kazachstan, Mongolia i niektóre kraje basenu Morza Śródziemnego. Prezesem EBOR jest obecnie Suma Chakrabarti. 

W zakresie reprezentacji politycznej w Radzie Dyrektorów EBOR, Polska wchodzi w skład konstytuanty współtworzonej wespół z Bułgarią i Albanią. Na czele konstytuanty stoi Dyrektor Wykonawczy, rotacyjnie przedstawiciel Polski i Bułgarii. 

Zakres działalności:

 1. 1. Udziela pożyczek i gwarancji.
 2. 2. Dokonuje inwestycji kapitałowych.
 3. 3. Świadczy usługi w zakresie doradztwa finansowego i biznesowego.
 4. 4. Prowadzi program ułatwiania handlu zagranicznego: udziela gwarancji międzynarodowym bankom, podejmując polityczne i finansowe ryzyko związane z międzynarodowymi transakcjami handlowymi. 
 5. 5. Działa w zakresie: produkcji żywności, energii (w tym energetyki jądrowej), instytucji finansowych, sektora ICT, sektora przemysłu, zasobów naturalnych, transportu, nieruchomości i turystyki.
 6. 6. Jednym z ważniejszych obszarów działalności EBOiR jest Green Economy Transition: strategia pomocy krajom budującym niskoemisyjne gospodarki.  Finansowane projekty obejmują obszary: energii odnawialnej, oszczędności energetycznej, zrównoważony transport, minimalizację produkcji odpadów. 
 7. 7. EBOR działa w zakresie gospodarki inkluzywnej, poprzez inwestycje w sektorach produkcji, handlu detalicznego i infrastruktury, tworzące miejsca pracy dla młodych ludzi, kobiet i na obszarach słabo rozwiniętych. Prowadzone są też projekty inwestycyjne, ułatwiające zaopatrzenie w wodę.

W latach 2013-2015 wartość zakupów EBOR rosła, a w kolejnych okresach nieznacznie spadała. W latach 2013-2017 wzrósł udział zakupów w kategoriach: konsultacje i doradztwo, usługi informacyjne, oprogramowanie IT, usługi, telekomunikacja i  utrzymanie budynków. W roku 2018 ogólna wartość podpisanych kontraktów wyniosła € 2.776 milionów.
W następnych latach EBOR planuje zakupić: usługi budowlane, usługi finansowe, ropę naftową/gaz, usługi IT,  usługi w zakresie bezpieczeństwa, energię elektryczną usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania odpadami i edukacji.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych

Bank rozpoczął działalność w styczniu 2016 roku. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Obecnie do AIIB należy 93 krajów. Siedziba znajduje się w Pekinie. 

Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami działającymi w regionie. Bank wspiera rozwój infrastruktury transgranicznej w transporcie (drogowym, kolejowym, morskim), a także w obszarze energetycznym oraz telekomunikacyjnym na terenie  Azji. 

Instrumenty oferowane przez Bank: kredyty i pożyczki bezpośrednie, inwestycje kapitałowe w instytucjach lub przedsiębiorstwach prywatnych, gwarancje kredytowe, pomoc techniczna.


Autor: Witold Jarzyński