W numerze 28 (marzec – kwiecień)

RYNEK
– 3 Małgorzata Ignatowicz. Rynek zamówień OBWE jest otwarty dla polskich firm

ZARZĄDZANIE
– 7 Łukasz Kozicki. Macierz Kraljica w budowaniu strategii dla kategorii zakupowych
– 10 Witold Jarzyński. II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
– 11 Maciej Wnuk. Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

PRAWO
– 15 Julia Jarnicka. Zawarcie umowy z kolejnym wykonawcą w przypadku wskazanym w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp
– 19 Lidia Piotr-Krajecka. Zakaz dzielenia zamówień a ustalanie wartości szacunkowej zamówienia
– 25 Michał Bagłaj. Planowane zmiany zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how
– 28 Grzegorz Wicik. Zatrzymanie wadium – uwag kilka na tle uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r., III CZP 27/17.
– 33 Marek Stompel. Unieważnienie postępowania
– 38 Marcelina Daszkiewicz. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności
– 40 Mirela Perczak. O zmianie umowy w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań podwykonawców
– 47 Michał Orzechowski. Wymiana informacji pomiędzy wykonawcami jako forma zmowy
– 50 Lidia Piotr-Krajecka. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych
– 58 Dariusz Ćwik, Mateusz Brzeziński. Sposób wykonania zamówienia jako kryterium oceny ofert

ORZECZNICTWO KIO
– 63 Redakcja. Przegląd orzecznictwa na temat zamówień publicznych
– 65 Marcin Boczek. Wpływ wykonawcy na treść umowy z zamawiającym

ORZECZNICTWO TSUE
– 68 Rafał Kittel. Stosowanie prawa krajowego sprzecznego z prawem unijnym

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 72 Witold Jarzyński. Jakich kompetencji potrzebuje nowoczesny zamawiający?