W numerze 26 (listopad – grudzień)

WYWIAD
– 2 Włodzimierz Dzierżanowski. Nowa ustawa Pzp nie powinna być
rewolucyjna

 
ZARZĄDZANIE
– 4 Marek Kowalski. Skutki braku dopuszczenia wykonawców
do kształtowania treści umów
– 6 Witold Jarzyński. Jak udzielać zamówień na usługi szkoleniowe?

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
– 10 Paweł Granecki. Opis przedmiotu zamówienia a naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

PRAWO

– 14 Paulina Sawicka, Bartosz Ślemp. Dokumenty podmiotowe
wykonawców zagranicznych
– 17 Marek Stompel. Przetarg nieograniczony krok po kroku
– 25 Miłosz Bugiel, Dominika Jura. Zaświadczenia ZUS i Urzędu
Skarbowego – zasadność żądania dokumentów na potwierdzenie
spełnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania
– 30 Mirela Perczak. O mnogości JEDZ-ów
– 34 Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Przedterminowe zakończenie umowy
o zamówienie publiczne

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
– 39 Bartłomiej Wachta. Stosowanie art. 136 ustawy Pzp po nowelizacji
– 43 Lidia Piotr-Krajecka. Zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy Pzp
na podstawie art. 138a

ORZECZNICTWO KIO
– 47 Ewa Sikorska. Aktualność oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw do wykluczenia po nowelizacji ustawy Pzp.
– 52 Marek Stompel. Gwarancja ubezpieczeniowa – rozbieżności
orzecznictwa

ORZECZNICTWO TSUE
– 58 Grzegorz Matejczuk. Upływ terminu związania ofertą
– glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie C-35/17

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 64 Witold Jarzyński. Za nami konferencja GDA ŃSK.ZAM 2017