Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – praktyczne szkolenie dla zamawiających, beneficjentów i kontrolerów

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 28 -29 wrzesień 2017 r.

Godzina: 9.30 - 16.30

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Cena: 990 zł netto + VAT

Opcjonalny nocleg w hotelu + 250 zł


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Formal Corporate Meeting Room
Tomasz Glinkowski
Radca prawny, ukończył Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek prawo) i Uniwersytet Wrocławski (kierunek zarządzanie). Obecnie Kierownik Referatu ds. zakupów i zamówień w Enea Operator sp. z o.o. W przeszłości Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych (Urząd Miasta Jelenia Góra), oraz Podinspektor ds. Zamówień publicznych (Urząd Miasta Świeradów-Zdrój).
Program szkolenia

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – praktyczne szkolenie dla zamawiających, beneficjentów i kontrolerów

Dzień 1

1. Aktualny stan prawny wraz z zastosowaniem najważniejszych aktów około-ustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

– Prawo unijne

– Prawo krajowe

2. Praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania – w procedurach wszczynanych. na podstawie znowelizowanej Ustawy Pzp i wymagań zawartych w dyrektywie 2014/24/UE oraz 2014/25/UE – nowe definicje wprowadzone do ustawy oraz zmiana dotychczasowych definicji

3. Wyłączenia ze stosowania Ustawy Pzp, tryby udzielenia zamówień publicznych oraz zmiana terminów w zamówieniach publicznych

4. Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

– Przepisy ustawy PZP na tle art. 59 Dyrektywy Klasycznej

– Rozporządzenie wykonawcze Komisji z dnia 5 stycznia 2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

– System e-Certis

– Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, a dokumenty żądane przez zamawiającego

6. Wybór trybu postępowania

– Elektronizacja procedury

– Zmiany w zakresie terminów

– Nowe przesłanki negocjacji z ogłoszeniem

– Możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych w ramach negocjacji z ogłoszeniem

– Nowe przesłanki negocjacji bez ogłoszenia

– Nowe przesłanki zamówienia z wolnej ręki

– Zamówienia in-house

– Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb udzielenia zamówienia

– Odwrócona procedura w przetargu nieograniczonym

7. Szacowanie wartości zamówienia (Wykład + praca na przykładach)

– Dodatkowe regulacje

– Wartość dla usług społecznych;

– Znaczenie progów dla procedur

8. Podział zamówienia na części

– Przepisy krajowe na tle dyrektyw

– Regulacje w zakresie wykonania części zamówienia przez podwykonawcę

9. Usługi społeczne i inne szczególne usługi

– Zastąpienie usług priorytetowych i niepriorytetowych

– Załącznik nr XIV do dyrektywy klasycznej

– Dodatkowe progi kwotowe dla usług społecznych

– Własna procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne

Dzień 2

1. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, aspekty społeczne, innowacyjne i środowiskowe w zamówieniach publicznych (Wykład + praca na przykładach)

– Promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych

– Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie i pozaekonomicznie

– Partnerstwo innowacyjne

– Przyjazne dla środowiska sposoby produkcji

2. Opis przedmiotu zamówienia po zmianach ustawy PZP (Wykład + praca na przykładach)

– Wymagania wydajnościowe lub funkcjonalne

– Aspekty środowiskowe

– Dostępność dla użytkowników w tym dla niepełnosprawnych

– Możliwość odniesienia się do metod produkcji

– Wymagania co do oznakowania

– Wymagania co do zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę

3. Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia oraz dokumenty i oświadczenia na ich potwierdzenie ( w tym korzystanie z zasobów innych podmiotów)

4. Wadium po nowelizacji (Nowe brzmienie art. 46 ust 4a)

5. Kryteria selekcji (zasady ograniczania liczby wykonawców w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym , partnerstwie innowacyjnym)

6. Badanie i ocena ofert

7. Kryteria oceny ofert (wykład + praca na przykładach)

– Pojęcie kosztu,

– Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia

– Maksymalna waga kryterium ceny

– Stała cena lub koszt wskazana przez zamawiającego

8. Rażąco niska cena lub koszt (wykład + praca na przykładach)

– Zasady dowodzenia przez wykonawcę

– Obowiązek czy możliwość badania przez zamawiającego

9. Uzupełnienie dokumentów (wykład + praca na przykładach)

– Nowe brzmienie art. 26 ust 3 oraz dodany ust 3a.

– Uzupełnianie próbek;

– Uzupełnianie dokumentów oraz innych elementów oferty

10. Odrzucenie oferty (wykład + praca na przykładach)

– Nowe przesłanki odrzucenia oferty

– Najczęstsze błędy przy odrzuceniu oferty

– Ciężar dowodu w postępowaniu przed KIO na skutek odwołania co do niezasadnego odrzucenia oferty

11. Wybór najkorzystniejszej oferty

12. Przesłanki unieważnienia postępowania (wykład + praca na przykładach)

13. Umowa, jej elementy i istotne postanowienia (wykład + praca na przykładach)

– Klauzule obowiązkowe w umowach z zakresu zamówień publicznych,

– Zasady modyfikacji już zawartej umowy – nowe brzmienie art. 144 PZP

– Kary umowne;

– Rozwiązanie umowy przed czasem jej obowiązywania

14. Protokół z postępowania (wykład + praca na przykładach)

15. Środki odwoławcze (wykład + praca na przykładach)

– Dotychczasowe zasady;

– Częściowe uwzględnienie odwołania,

– Stan sprawy jako podstawa do wydania wyroku przez KIO

– Skarga na orzeczenie KIO

16. Zamówienia publiczne beneficjentów sektora finansów publicznych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

– Wykład

– Praca na przykładach

– Analiza protokołów pokontrolnych

17. Warunki obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień publicznych

– Wykład

– Praca na przykładach

– Analiza protokołów pokontrolnych