Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Zamówienia publiczne w branży medycznej – Praktyczne szkolenie dla wykonawców i zamawiających

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 23 -24 listopad 2017 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (23 listopada) i 9.00 - 16.00 (24 listopada)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 990 zł netto + VAT

Potrzebujesz nocleg w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Paweł Faczyński
Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Oprócz prowadzenia kancelarii kieruje także działem zamówień publicznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania, w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych.
Program szkolenia

Zamówienia publiczne w branży medycznej – Praktyczne szkolenie dla wykonawców i zamawiających

Dzień 1

1. Główne założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień Publicznych z 2016 r.

2. Nowe pojęcia w systemie zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją z 2016 roku.

3. Nowe przesłanki odstąpienia od stosowania przepisów ustawy Pzp.

4. Zasady udzielania zamówień:

 • Nowe brzmienie zasad,
 • Nowe wymagania dotyczące komisji przetargowej oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z omówieniem pojęcia „zespołu”,
 • Forma elektroniczna jako nowe narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Skuteczna oferta 

 • Przygotowanie oferty – problemy praktyczne
 • Formy ubiegania się o zamówienie (oferta wspólna, poleganie na potencjale podmiotu trzeciego, konsorcjum, podwykonawstwo)
 • Konsorcjum w branży medycznej – uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i zakazu zmiany wierzyciela SPZOZ
 • Dialog techniczny i inne formy kontaktu z zamawiającym dopuszczalne prawnie
 • Planowana elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy wykonawcy (oferty elektroniczne, komunikacja elektroniczna, podpis elektroniczny)

6. Przygotowanie postępowania:

 • Opis przedmiotu zamówienia,
 • Specyfika dialogu technicznego w służbie zdrowia,
 • Nowe zasady szacowania wartości zamówienia,
 • Nowe elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Nowe zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.

8. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – nowy sposób weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert

 • Przykładowe kryteria oceny uwzględniające specyfikę branży medycznej,
 • Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.

Dzień 2

1. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji 2016

 • Zmiana treści ogłoszenia – nowe terminy dokonywania zmian
 • Nowe (skrócone) terminy prowadzenia postępowania
 • Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – nowe regulacje
 • Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty – nowe regulacje
 • Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania

2. Omówienie najważniejszych zmian w trybach niekonkurencyjnych

3. Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego z uwzględnieniem charakterystyki branży medycznej

4. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – nowe zasady dokonywania zmian

5. Środki ochrony prawnej:

 • Nowe przesłanki na złożenie odwołania,
 • Usankcjonowanie możliwości uwzględnienia odwołania „w części”,
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą.