Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców (z uwzględnieniem elektronizacji)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 26 -27 marzec 2018 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza, ul. Postępu 15

Cena: 699 zł netto + VAT (PROMOCJA!)

Potrzebujesz noclegu w hotelu? > Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia książka!

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Piotr Trębicki

Radca prawny, partner i szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Czublun Trębicki. Wyróżniony w prestiżowym rankingu Chambers Europe 2017, jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Zamówienia Publiczne”. Jako ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych reprezentował swoich klientów w najbardziej doniosłych dla państwa polskiego i głośnych medialnie postępowaniach. Od lat doradza w uzyskiwaniu zamówień o wielomilionowych wartościach współpracując m.in. z dostawcami usług IT oraz sprzętu IT, dostawcami towarów dla służby zdrowia, usługodawcami z zakresu usług komunalnych, autorami projektów architektonicznych i urbanistycznych, wykonawcami z branży budowlanej i wodno-sanitarnej, dostawcami systemów bezpieczeństwa.

Program szkolenia

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców (z uwzględnieniem elektronizacji)

1. Podstawowe pojęcia systemu zamówień publicznych

 • Pojęcie zamówienia publicznego
 • Pojęcie wykonawcy i zamawiającego
 • Definicja oferty (oferta wariantowa, oferta częściowa)
 • Termin związania ofertą
 • Umowa o zamówienie publiczne (specyfika, ograniczenie swobody umów)
 • Tryby udzielania zamówień publicznych

2. Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. euro.

3. Elektronizacja zamówień publicznych

 • Jakie zmiany czekają wykonawców?
 • Zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami
 • Zasady stosowania podpisu elektronicznego

4. Formy ubiegania się o zamówienie publiczne i udziału w realizacji zamówienia publicznego

 • Osoba fizyczna jako wykonawca
 • Grupa kapitałowa
 • Konsorcjum
 • Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego
 • Podwykonawstwo

5. Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu przetargowym, podpisaniu oferty i umowy

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 • Jak czytać SIWZ?
 • Wyjaśnianie zapisów SIWZ
 • Możliwości zmiany treści SIWZ oraz wzoru umowy

7. Wadium

 • Formy wniesienia wadium
 • Najczęstsze błędy wykonawców

8. Kryteria oceny ofert

 • Kryterium ceny i kosztu
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Rażąco niska cena

9. Warunki udziału w postępowaniu

 • Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
 • Spełnienie warunków przez konsorcjum
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Czym jest JEDZ?
 • Zasady wypełniania
 • Najczęstsze błędy wykonawców
 • Sposoby uzupełniania braków i poprawiania błędów w JEDZ

11. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 • Procedura samooczyszczenia („Self-cleaning”)
 • Dokumenty jakie może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

12. Poprawianie błędów w ofertach

 • Uzupełnienie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 • Wyjaśnienie treści złożonej oferty
 • Poprawienie omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

13. Odrzucenie oferty

 • Niezgodność oferty z ustawą Pzp
 • Nieodpowiadanie oferty treści SIWZ
 • Czyn nieuczciwej konkurencji
 • Rażąco niska cena oferty
 • Oferta wykonawcy wykluczonego
 • Błąd w obliczaniu ceny
 • Brak zgody na poprawienie omyłki
 • Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Brak wniesienia wadium
 • Oferta wariantowa niespełniająca minimalnych wymagań zamawiającego
 • Naruszenie bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa
 • Nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów.

14. Udostępnianie ofert oraz dokumentacji przetargowej konkurencyjnych wykonawców

15. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

 • Zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • Odwołania w postępowaniach poniżej tzw. progu unijnego
 • Skarga do sądu powszechnego
 • Kontrola zamówień publicznych (UZP, NIK, CBA, RIO, inne)

16. Realizacja umowy o zamówienie publiczne

 • Możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia
 • Rozwiązanie i odstąpienie od umowy