Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

O szkoleniu

Szkolenie dla praktyków (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

Cena:849 zł netto + VAT
 • Data: 29 -30 listopad 2018 r.
 • Godziny:10.00 - 17.00 (29 listopad), 9.00 - 16.00 (30 listopad)
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Dzień I

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Zasady komunikacji wykonawców i zamawiających do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 1. Zdefiniowanie zamówienia publicznego :
 • definicja zamówienia publicznego
 • umowa o zamówienie publiczne
 • komunikacja w zamówieniach podprogowych
 1. Zamówienia podprogowe w kontekście wyłączeń ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • wyłączenie przedmiotowe
 • wyłączenia podmiotowe
 • wyłączenia kwotowe
 1. Zasady Kodeksu Cywilnego, jako wzorzec zamówień podprogowych:
 • pojęcie oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, forma i treść,
 • przetarg / konkurs – Kodeks Cywilny
 1. Szacowanie wartości zamówienia i dokumentowanie szacowania wartości zamówienia w zamówieniach podprogowych:
 • zaniżanie wartości zamówienia
 • dzielenie zamówienia na części
 • sumowanie zamówień (tożsamość przedmiotowa)
 • zamówienia planowane i nieplanowane
 • szacowanie wartości zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków unijnych
 1. Tworzenie regulaminów zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro:
 • określenie progów minimalnych
 • procedury zapewniające konkurencyjność
 • regulaminy zamówień dla zamówień dofinansowanych ze środków unijnych – odniesienie do wytycznych
 1. Informacja o zamówieniach podprogowych:
 • Strona internetowa zamawiającego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baza konkurencyjności
 • Biuletyn Zamówień Publicznych

Dzień II

 1. Procedury udzielania zamówienia podprogowego:
 • modele otwarte (konkurencyjne)
 • modele zamknięte
 • modele negocjacyjne
 1. Zamówienia podprogowe w projektach unijnych:
 • rozeznanie rynku
 • zasada konkurencyjności
 • projekty ryczałtowe
 • procedury podprogowe dla beneficjentów komercyjnych
 1. Procedury przetargowe jako realizacja zamówień podprogowych:
 • usługi społeczne
 • prowadzenie procedury na zasadach ustawowych ( PZP)
 • środki ochrony prawnej w zamówieniu podprogowym
 1. Umowy o zamówienie publiczne dla zamówień o wartości do 30 tys. euro:
 • forma umów o zamówienie publiczne
 • zmiana treści umowy
 • ewidencja umów
 • umowy ustne przy zakupach podprogowych
 1. Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień podprogowych:
 • odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego
 • analiza gospodarki finansowej w kontekście zakładanych wydatków podprogowych
 1. Dokumentowanie zamówień podprogowych i dostęp do informacji publicznej:
 • protokoły dotyczące zamówień
 • oferty oraz umowy o zamówienie publiczne
 • zasady udostępniania dokumentacji dla zamówień podprogowych
 1. Umowy cywilnoprawne a gospodarka finansowa zamawiającego:
 • umowy zlecenie (agregacja przedmiotowa)
 • umowy o dzieło
 1. Sprawozdanie roczne w zakresie zamówień podprogowych oraz wyłączeń o których mowa w art. 4 ustawy PZP:
 • zasady sporządzania sprawozdania
Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.
 
 
Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy