Przetarg nieograniczony i ograniczony od A do Z – praktyczne szkolenie dla zamawiających (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

Cena:890 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!

 • Data: 27 -28 wrzesień 2018 r.
 • Godziny:10.00 - 17.00 (27 września), 9.00 - 16.00 (28 września)
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Dzień I

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Zasady komunikacji wykonawców i zamawiających do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu zamówień publicznych:
 • Regulacje krajowe (ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawy towarzyszące, rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych)
 • Regulacje unijne (nowe dyrektywy unijne oraz rozporządzenie w sprawie JEDZ)
 1. Zasady udzielania zamówień publicznych
 • zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
 • zasada pisemności
 • zasada legalizmu
 1. Planowanie zamówień publicznych (plan zakupowy, zamówienia nieprzewidziane)
 • zamówienia do 30 tys. euro
 • zamówienia planowane oraz zamówienia nieprzewidziane
 1. Czynności przygotowawcze po stronie zamawiającego:
 • harmonogram zamówień publicznych
 • dialog techniczny i jego wpływ na procedurę
 • opis przedmiotu zamówienia (równoważność w orzecznictwie)
 • szacowanie wartości zamówienia (zamówienia polegające na powtórzeniu, prawo opcji)
 • warunki udziału w postępowaniu: koncepcja doświadczenia uzyskanego w ramach konsorcjum w świetle aktualnego orzecznictwa, łączenie doświadczenia zawodowego wykonawców
 • przesłanki wykluczenia: podstawowe i fakultatywne

Dzień II

 1. Publikacja ogłoszeń:
 • Biuletyn Zamówień Publicznych (ogłoszenie o zamówieniu, o zmianie treści ogłoszenia, o udzieleniu zamówienia)
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ogłoszenie  o zamówieniu, sprostowanie , ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)
 1. Prowadzenie postępowania:
 • przetarg nieograniczony (procedura odwrócona)
 • czynności  zamawiającego w postępowaniu w przetargu nieograniczonym
 • przetarg ograniczony (schemat postępowania):
 • czynności  zamawiającego w postępowaniu
 1. Procedura badania i oceny ofert przetargowych:
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – elektroniczna forma dokumentu
 • uzupełnianie dokumentów (samodzielne uzupełnienie dokumentów i oświadczeń w orzecznictwie)
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 • przesłanki odrzucenia oferty
 • zatrzymanie wadium
 • kryteria oceny ofert (pozacenowe)
 1. Unieważnienie postępowań na podstawie art. 93 ustawy Pzp
 • przesłanki unieważnienia – zasadność ich stosowania w praktyce
 • nieuprawnione  unieważnienie postępowania- dyscyplina finansów publicznych
 1. Umowa o zamówienie publiczne:
 • zmiany treści umowy istotne (przewidziane i nieprzewidziane)
 • zmiany treści umowy nieistotne
 • ogłoszenie o zmianie treści umowy
 1. Dokumentowanie procedur przetargowych:
 • protokół z postępowania oraz załączniki
 • zakres udostępniania dokumentacji przetargowej
 • dokumentacja dotycząca pracy komisji przetargowej
Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.
 
 
Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy