Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 2016 r. – szkolenie praktyczne

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 11 -12 kwiecień 2016 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Kraków

Miejsce: Hotel VIENNA HOUSE EASY CHOPIN CRACOW, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków

Cena: 990 zł netto (cena z noclegiem: 1240 zł netto)
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Lidia Piotr-Krajecka
Radca prawny. Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek prawo). Wykładowca akademicki w m.in.: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkole Głównej Handlowej Filia w Rzeszowie, Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów SPP w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie. W latach 1996-2007 przewodniczący Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych. Biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach. Doradca z zakresu zamówień publicznych. Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, początkowo dla jednostek sektora finansów publicznych, a od 2001 r. również dla zamawiających sektorowych. Prowadzi audyty postępowań współfinansowanych ze środków UE.
Program szkolenia

Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 2016 r. – szkolenie praktyczne

 1. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r. Nr 2014/24/UE, Nr 2014/25/UE, Nr 2014/23/UE poprzez zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. Nowe definicje Prawa zamówień publicznych (cykl życia produktu, etykieta, profil nabywcy),
 3. Wyłączenia z ustawy Prawa zamówień publicznych,
 4. Zasady prawa zamówień publicznych – zmiana zasady jawności i zasady pisemności,
 5. Zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami,
 7. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia – łączenie zamówień tożsamych rodzajowo, podmiotowo i czasowo,
 8. Ogłoszenia w sprawie zamówień publicznych, plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na najbliższy rok finansowy,
 9. Wspólne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 10. Komisja przetargowa i zespół do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 11. Wadium – cel i zasady wnoszenia,
 12. Nowe spojrzenie na warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania,
 13. Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – dokumenty wątpliwe/dyskusyjne,
 14. Poleganie na potencjale innych podmiotów – możliwość żądania dokumentów od innych podmiotów,
 15. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 16. Opis przedmiotu zamówienia i wymóg przedstawienia określonego oznakowania lub certyfikatu,
 17. Zasady prowadzenia dialogu technicznego,
 18. Pozacenowe kryteria oceny ofert, w tym „cykl życia produktu”,
 19. Oferta a standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
 20. Badanie i ocena ofert – zakres możliwych „poprawek” oferty przez zamawiającego i wykonawcę,
 21. Rażąco niska cena – wymogi wszczęcia procedury wyjaśniającej, zakres dowodzenia, ocena wyjaśnień, odrzucenie oferty,
 22. Nowy tryb – ustanowienie partnerstwa innowacyjnego,
 23. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
 24. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 25. Regulamin udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp.
 26. Zamówienia sektorowe

.