Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla praktyków

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 11 -12 grudzień 2017 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (11 grudnia), 9.00 - 16.00 (12 grudnia)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza, ul. Postępu 15, Warszawa

Cena: 890 zł netto + VAT (Promocja!)

Potrzebujesz hotel? Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Lidia Piotr-Krajecka
Radca prawny, arbiter Urzędu Zamówień publicznych w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek prawo). Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkole Głównej Handlowej Filia w Rzeszowie, Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów SPP w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz
Program szkolenia

Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla praktyków

 1. Zasady udzielania zamówień publicznych
  1. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
  2. Zasada przejrzystości
  3. Zasada jawności postępowania oraz zasady stosowania tajemnicy przedsiębiorstwa
  4. Zasada pisemności
 2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  1. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
  2. Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
  3. Wyłączenia stosowania ustawy
 3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
  1. Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
  1. Zasady wypełniania JEDZ
  2. Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
 5. Komisja przetargowa
 6. Warunki udziału w postępowaniu
  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
  2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
  3. Zdolność techniczna lub zawodowa
  4. Klauzule społeczne
  5. Zasady powoływania się na potencjał podmiotów trzecich
  6. Konsorcjum
 7. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
  1. Przesłanki obligatoryjne
  2. Przesłanki fakultatywne
  3. Instytucja samooczyszczenia (self-cleaning)
 8. Procedura odwrócona (art. 24aa ustawy Pzp)
  1. Zasady stosowania procedury odwróconej
  2. Błędy i zagrożenia
 9. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców
  1. Rozporządzenie w sprawie dokumentów
  2. Żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
  3. Zasady uzupełnienia brakujących i wadliwych dokumentów w czasie postępowania
  4. Zasady korzystania z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certi
 10. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zasady sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia
  2. Naruszenie uczciwej konkurencji
  3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
 11. Dialog techniczny
  1. Zasady prowadzenia dialogu przez zamawiającego
  2. Jak bezpiecznie uczestniczyć w dialogu z perspektywy wykonawcy
 12. Szacowanie wartości zamówienia
 13. Specyfikacja Istotny Warunków Zamówienia (SIWZ)
  1. Zawartość SIWZ
  2. Udostępniania SIWZ
  3. Zasady wyjaśniania SIWZ
  4. Zmiana SIWZ
 14. Podwykonawstwo
  1. Zakres korzystania z usług podwykonawców
  2. Podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich
  3. Nakaz osobistego wykonania części zamówienia
  4. Możliwość ingerencji zamawiającego w stosunki między wykonawcą a podwykonawcą
 15. Podział zamówienia na części
 16. Tryby udzielania zamówień publicznych
  1. Przetarg nieograniczony
  2. Pozostałe tryby (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna)
 17. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 18. Wybór najkorzystniejszej oferty
  1. Jednokrotność oferty
  2. Oferta wariantowa
  3. Zmiana lub wycofanie oferty
  4. Termin związanie ofertą
  5. Otwarcie ofert
  6. Wyjaśnienia dotyczące treści oferty
 19. Odrzucenie oferty
 20. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 21. Kryteria oceny oferty
  1. Kryterium ceny
  2. Pozacenowe kryteria wyboru oferty
 22. Unieważnienie postępowania
 23. Umowa o zamówienie publiczne
  1. Charakter umowy
  2. Umowa ramowa
  3. Zmiana umowy
  4. Unieważnienie umowy
 24. Zamówienia specjalne
  1. Zamówienia sektorowe
  2. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
  3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi