Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Prawo zamówień publicznych dla początkujących – szkolenie dla zamawiających i wykonawców

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 4 - 5 grudzień 2017 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (4 grudnia), 9.00 - 16.00 (5 grudnia)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza, ul. Postępu 15, Warszawa

Cena: 699 zł netto + VAT

Potrzebujesz hotel? Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia 2 książki

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Paweł Faczyński
Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Oprócz prowadzenia kancelarii kieruje także działem zamówień publicznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania, w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Prawo zamówień publicznych dla początkujących – szkolenie dla zamawiających i wykonawców

Dzień 1

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Obowiązek stosowania ustawy,
 • Wyłączenia stosowania ustawy,
 • Wewnętrzne regulacje wydatkowania środków publicznych.

2. Organizacja działu zamówień publicznych

 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego,
 • Komisja przetargowa – zadania i kompetencje,
 • Zespół – zadania i kompetencje
 • Rola biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zasady udzielania zamówień

 • Brzmienie zasad,
 • Forma elektroniczna jako narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Przygotowanie postępowania

 • Zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia,
 • Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
 • Specyfika dialogu technicznego,
 • Zasady szacowania wartości zamówienia,
 • Istotne elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.

 • Brzmienie warunków,
 • Przykładowe warunki udziału w postępowaniu,
 • Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich.

6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – nowy sposób weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Zasady ustalania kryteriów oceny ofert

 • Przykładowe kryteria oceny,
 • Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.
 • Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
 • Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów.

Dzień 2

1. Konkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych,

 • Przesłanki stosowania,
 • Terminy w przetargu nieograniczonym i ograniczonym

2. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Omówienie tzw. procedury odwróconej,
 • Omówienie tzw. procedury klasycznej,
 • Zmiana treści ogłoszenia – terminy dokonywania zmian,
 • Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty
 • Zasady badania rażąco niskiej ceny,
 • Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania.

3. Prawa i obowiązki Wykonawcy jako strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych

 • Przesłanki stosowania,
 • Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
 • Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego,

5. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 • Zasady dokonywania zmian i ich wpływ na realizację umów,
 • Wzory zapisów umownych,
 • Prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Środki ochrony prawnej

 • Przesłanki złożenia odwołania,
 • Możliwości uwzględnienia odwołania „w części”,
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Skarga do sądu.