Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 23 -24 listopad 2017 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Wrocław

Miejsce: Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

Cena: 990 zł netto + VAT

Nocleg (opcjonalnie) w hotelu + 250 zł.


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

lpk_200x200-1-1
Lidia Piotr-Krajecka
Radca prawny, arbiter Urzędu Zamówień publicznych w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek prawo). Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkole Głównej Handlowej Filia w Rzeszowie, Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów SPP w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP):pszp_small
Program szkolenia

Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki

 1. Zasady ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami,
 3. Oszacowanie wartości zamówienia, możliwość przeszacowania w toku postępowania,
 4. Zmiany w opisaniu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
 5. Stosowanie wymogu równoważności w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach poniżej progów unijnych,
 6. Relacje pomiędzy pracownikami zamawiającego i innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami, które stanowią podstawę wyłączenia tych osób lub wykluczenia z postępowania,
 7. Przygotowanie SIWZ wg. znowelizowanych przepisów ustawy Pzp na przykładzie wybranego przetargu,
 8. Zasady kształtowania warunków podmiotowych:
 9. Przesłanki obowiązkowego i fakultatywnego wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 10. Podstawy oceny dowodów na „samooczyszczenie wykonawcy” jako ochrona przed wykluczeniem z postępowania,
 11. Metoda odwróconego badania ofert,
 12. Zakres i czas żądania dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu z postępowania,
 13. Podział zamówienia na części – prawo czy obowiązek ?
 14. Zasady wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz procedura wyjaśniania i uzupełniania braków,
 15. Kryteria oceny ofert związane z przedmiotem zamówienia publicznego,
 16. Kiedy cena może być jedynym kryterium oceny ofert ?
 17. Pozacenowe kryteria oceny ofert,
 18. Postępowanie zamawiającego w przypadku rażąco niskiej ceny lub rażąco niskiego kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia publicznego,
 19. Informacja przedstawiana na stronie internetowej po otwarciu ofert,
 20. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – forma, termin złożenia, postępowanie w przypadku braku oświadczenia,
 21. Autopoprawki wykonawcy i zamawiającego.
 22. Możliwości zmiany umowy zawartej przed nowelizacją ustawy Pzp,
 23. Przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji – omówienie zmian nieistotnych.