Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 12 -13 październik 2017 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Gdańsk

Miejsce: Qubus Hotel Gdańsk, ul. Chmielna 47 - 52, 80-748 Gdańsk

Cena: 990 zł netto + VAT

Nocleg (opcjonalnie) w hotelu + 250 zł.


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

gb_2
Grzegorz Bebłowski

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Właściciel w firmie Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015. Były Pełnomocnik Zarządu i Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie przygotował i przeprowadził m.in. postępowanie na Generalnego Wykonawcę inwestycji, o wartości szacunkowej ponad 700 mln złotych. Kierował Działami Zamówień Publicznych w kilku dużych Szpitalach województwa pomorskiego. Obecnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o. Obsługiwał jako ekspert ds. zamówień publicznych m.in. strategiczne projekty promocyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Do tej pory przygotował, przeprowadził lub nadzorował kilkaset postępowań, w zasadzie we wszystkich trybach. Reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, które kończyły się wyłącznie sukcesem dla reprezentowanych stron. Doskonale zorientowany w sposobie prowadzenia zamówień publicznych m.in. przez podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i zamawiających sektorowych. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych w ośmiu okręgach


Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki

Dzień 1

1. Zasady udzielania zamówień publicznych

 • Odstąpienie od zasady pisemności postępowania
 • Nowa zasada komunikacji elektronicznej między stronami postępowania

2. Nowy sposób komunikacji pomiędzy stronami postępowania

 • Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Pzp z 2016 r.
 • Składanie ofert i wniosków w postaci elektronicznej
 • Narzędzia do komunikacji miedzy stronami postępowania.

3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp

 • Nowe wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp: usługi badawcze i rozwojowe, usługi prawne, audycje i materiały do audycji  lub ich opracowanie, pożyczki lub kredyty.

4. Szacowanie wartości zamówienia

 • Zamówienia mieszane
 • Zakaz łączenia i dzielenia zamówienia
 • Sposoby szacowania wartości zamówienia

5. Opis przedmiotu zamówienia

 • Nowe regulacje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 • Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • Kryteria kwalifikacji wykonawców
 • Wymagania co do określonych warunków udziału w postępowaniu oraz nowe sposoby ich oceny
 • JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców
 • Poleganie na zasobach innych podmiotów.

7. Ogłoszenia

 • Nowy zasady wynikające z publikacji ogłoszeń
 • Skrócenie terminów w przypadku dokonania istotnych zmian w treści ogłoszenia

8. Elementy SIWZ

 • Nowe elementy SIWZ
 • Sposób udostępniania SIWZ
 • Zmiany SIWZ

9. Komisja przetargowa i zespół projektowy

 • Obowiązki i uprawnienia komisji przetargowej
 • Zespół osób – obowiązek powołania oraz zakres obowiązków

Dzień 2

1. Tryby udzielania zamówień i przesłanki ich stosowania

 • Partnerstwo innowacyjne jako nowy tryb udzielania zamówień publicznych – cel oraz sposób postępowania
 • Skrócenie minimalnych terminów w trybach udzielania zamówień
 • Nowe przesłanki stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki

2. Kryteria oceny ofert

 • Prymat ofert najkorzystniejszych ekonomicznie
 • Nowy katalog przykładowych kryteriów pozacenowych
 • Kryterium kosztu i sposób jego określania

3. Prowadzenie postępowania

 • Odpowiedzi na pytania wykonawców
 • Zmiany SIWZ

4. Badanie i ocena ofert

 • Nowe przesłanki odrzucenia ofert
 • Obowiązki w zakresie badania rażąco niskiej ceny

5. Wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania

 • Nowe informacje zawarte w zawiadomieniu o wyborze oferty

6. Środki ochrony prawnej

 • Rozszerzenie przesłanek na wniesienia odwołania dla postępowań prowadzonych w procedurze krajowej
 • Nowe regulacje w zakresie czynności zamawiającego polegającej na uwzględnieniu odwołania w części zarzutów

7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ich zmiany

 • Nowe zasady zmian zawartych umów oraz rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego