Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 14 -15 kwiecień 2016 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Cena: 990 zł netto (cena z noclegiem - 1320 zł netto)
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Elżbieta Gnatowska
Prawnik i menedżer zakupów, wieloletni menedżer w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.) oraz Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej (2014 r.). W latach 1998-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego, a następnie Dyrektora Generalnego. Od 2008 r. w Narodowym Banku Polskim, gdzie w okresie III 2010 – V 2014 kierowała pracą Departamentu Zamówień Publicznych.
Program szkolenia

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016

 • Sposób implementowania dyrektyw zamówieniowych przez Polskę

 • Nowy słownik pojęć w zamówieniach publicznych – inne brzmienie tych samych terminów, nowe pojęcia wprowadzone do systemu zamówień publicznych

 • Zakres stosowania ustawy po nowelizacji – nowe przesłanki wyłączenia poszczególnych rodzajów zamówień

 • Nowe zasady organizowania procesu udzielania i monitorowania zamówień – m.in. pomocnicze działania zakupowe, centralny zamawiający, zamówienia wspólne, zespół projektowy

 • Nowe zasady planowania i szacowania wartości zamówienia

 • Nowe przesłanki wyboru trybów postępowania i zmiany procedur w poszczególnych trybach

 • Opis przedmiotu zamówienia według  znowelizowanych przepisów

 • Wybór rzetelnego wykonawcy, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia w świetle nowelizacji, w tym: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczania wykonawców, warunki udziału i opis sposobu ich spełnienia, kryteria selekcji w trybach przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego, katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający, klauzule społeczne, jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), ocena wiarygodności i spełniania warunków przez wykonawców

 • Ustalanie kryteriów i procedura wyboru najkorzystniejszej oferty według znowelizowanych przepisów – ekonomia i procedura wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym: cena a koszt – na czym polega różnica w aspekcie stosowania Pzp, cykl życia, wyjaśnianie rażąco niskiej ceny albo kosztu, dobór właściwych kryteriów oceny ofert, kiedy cena albo koszt może, a kiedy nie może być jedynym kryterium oceny ofert, jak dobierać kryteria pozacenowe i pozakosztowe

 • Zamówienia innowacyjne – co to takiego i jak ich udzielać (w tym omówienie partnerstwa innowacyjnego)

 • Nowe warunki dopuszczające zmianę umów w sprawie zamówień publicznych – m.in. okoliczności po wystąpieniu których będzie dopuszczalne dokonywanie zmian postanowień zawartych w umowie, zmiany w zakresie unieważnienia umowy.

 • Perspektywa informatyzacji zamówień publicznych – na czym będą polegały e-zamówienia i jak się przygotować do ich wdrożenia