Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla zaawansowanych z uwzględnieniem elektronizacji

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 5 - 6 marzec 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (5 marca), 9.00 - 16.00 (6 marca)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 990 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Lidia Piotr-Krajecka
Radca prawny, arbiter Urzędu Zamówień publicznych w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek prawo). Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Wykładowca akademicki m.in. w: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkole Głównej Handlowej Filia w Rzeszowie, Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów SPP w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla zaawansowanych z uwzględnieniem elektronizacji

 1. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
 • Zasady udzielania zamówień sektorowych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Zasady komunikacji do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)
 1. Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia
 • Wymóg dopuszczenia ofert lub rozwiązań równoważnych
 • Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 • Zdolność techniczna lub zawodowa
 • Klauzule społeczne
 1. Poleganie na potencjale podmiotów trzecich.
 2. Wymagania i zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum)
 3. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:
 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 • Instytucja samooczyszczenia (self-cleaning)
 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Zasady wypełniania JEDZ
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
 1. Podwykonawstwo
 • Zakres korzystania z podwykonawców
 • Podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich
 • Nakaz osobistego wykonania części zamówienia
 1. Podział zamówienia na części
 2. Procedura odwrócona (art. 24aa ustawy Pzp)
 • Zasady stosowania procedury odwróconej
 • Błędy i zagrożenia
 1. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców:
 • Rozporządzenie w sprawie dokumentów
 • Żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
 • Zasady uzupełnienia brakujących i wadliwych dokumentów
 1. Pojęcie oferty – zakres oświadczeń zawartych w Formularzu ofertowym.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 • Zasada jednej oferty
 • Oferta wariantowa
 • Zmiana lub wycofanie oferty
 • Termin związania ofertą
 • Otwarcie ofert
 • Zwrot ofert złożonych po terminie
 • Wyjaśnienia dotyczące treści oferty
 • Dokonywanie poprawek w treści oferty
 1. Odrzucenie oferty
 2. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 3. Kryteria oceny oferty:
 • Kryterium ceny
 • Pozacenowe kryteria wyboru oferty
 1. Umowa o zamówienie publiczne:
 • Charakter umowy
 • Zmiana umowy
 • Unieważnienie umowy
 1. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.