Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (z uwzględnieniem elektronizacji)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 10 -11 kwiecień 2018 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 699 zł netto + VAT (PROMOCJA!)

Potrzebujesz noclegu w hotelu? > Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia książka!

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Piotr Trębicki
Radca prawny, partner i szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Czublun Trębicki. Wyróżniony w prestiżowym rankingu Chambers Europe 2017, jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Zamówienia Publiczne”. Jako ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych reprezentował swoich klientów w najbardziej doniosłych dla państwa polskiego i głośnych medialnie postępowaniach. Od lat doradza w uzyskiwaniu zamówień o wielomilionowych wartościach współpracując m.in. z dostawcami usług IT oraz sprzętu IT, dostawcami towarów dla służby zdrowia, usługodawcami z zakresu usług komunalnych, autorami projektów architektonicznych i urbanistycznych, wykonawcami z branży budowlanej i wodno-sanitarnej, dostawcami systemów bezpieczeństwa.
Program szkolenia

ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (z uwzględnieniem elektronizacji)

1. Elektronizacja zamówień publicznych

 • JEDZ w formie elektronicznej
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 • E-faktury w zamówieniach publicznych

2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Obowiązek stosowania ustawy Pzp
 • Wyłączenia stosowania ustawy Pzp
 • Progi unijne
 • Zasady udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

3. Przygotowanie postępowania

 • Zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)
 • Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
 • Zasady szacowania wartości zamówienia
 • Istotne elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

4. Formy ubiegania się o zamówienie publiczne

 • Konsorcjum
 • Podwykonawstwo
 • Poleganie na potencjale podmiotów trzecich

5. Warunki udziału w postępowaniu

 • Brzmienie warunków
 • Przykładowe warunki udziału w postępowaniu
 • Najczęstsze błędy

6. Kryteria oceny ofert

 • Kryterium ceny
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Przykładowe kryteria oceny
 • Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów
 • Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert
 • Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów

7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Zasady wypełnianie przez wykonawców
 • Weryfikacja przez zamawiającego

8. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców (analiza rozporządzenia w sprawie dokumentów).

9. Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Przebieg postępowania w procedurze klasycznej
 • Przebieg postępowania w tzw. procedury odwróconej
 • Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty
 • Zasady badania rażąco niskiej ceny
 • Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania

10. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych

 • Przesłanki stosowania
 • Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych
 • Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego

11. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 • Zasady dokonywania zmian i ich wpływ na realizację umów,
 • Wzory zapisów umownych,
 • Prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Środki ochrony prawnej

 • Przesłanki złożenia odwołania
 • Możliwości uwzględnienia odwołania „w części”
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu