Paweł Trojan
O autorze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

Artykuły autora
 • Elektronizacja zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – szanse i zagrożenia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015
 • Zdolność kredytowa, jako źródło informacji dla oceny zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016
 • Zasada jawności postępowania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016
Lidia Piotr-Krajecka
O autorze

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Wybór oferty po uchyleniu się wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
 • Zamówienia sektorowe na przykładzie działalności przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • Odrzucenie oferty w przypadku złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny po terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Elżbieta Gnatowska
O autorze

Prawnik i menedżer zakupów, wieloletni menedżer w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.) oraz Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej (2014 r.). W latach 1998-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego, a następnie Dyrektora Generalnego. Od 2008 r. w Narodowym Banku Polskim, gdzie w okresie III 2010 – V 2014 kierowała pracą Departamentu Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Zakupy publiczne. Czy zamówienia publiczne można realizować metodami biznesowymi?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014.
 • Modele funkcjonowania organizacji zakupowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
 • Zarządzanie projektem zakupowym w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015.
 • Whistleblowing – zarządzanie ryzykiem i polityka compliance w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015.
Piotr Sperczyński
O autorze

Wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 19-letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, w tym ponad 10-letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc od 1997 roku Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu i samych procedurach zamówień publicznych: zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. W jego szkoleniach uczestniczy corocznie kilka tysięcy osób.

Artykuły autora
 • Wzorcowa SIWZ, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
 • Zasady doboru kryteriów oceny ofert, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
 • Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014. 
 • Regulamin zamówień do 30 000 euro, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014.
Ewa Żak
O autorze

Właścicielka firmy Ewa Żak Konsulting (www.ezkonsulting.pl). Od 18 lat zajmuje się problematyką związaną z prawem zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Ekspert zamówień publicznych w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej (PKIS). Jest cenionym szkoleniowcem. Współpracuje z Firmą Nowe Przetargi.

Artykuły autora
 • Problemy z artykułem 22 ust. 5, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
Grzegorz Mazurek
O autorze

Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2009, adwokat – praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach (www.kancelariamazurek.pl). Obecnie zajmujący się głównie zamówieniami publicznymi, dochodzeniem należytego wykonania umowy, dyscypliną finansów publicznych.

Artykuły autora
 • Czy orzecznictwo chroni zamawiających przed nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez wykonawców?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014.
Józef Edmund Nowicki
O autorze

Właściciel kancelarii (www.conexis.pl) specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego oraz doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe oraz inne instytucje wykonujące kontrolę zamówień publicznych oraz kontroli zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Poprawianie w ofercie innych omyłek, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
Irena Skubiszak-Kalinowska
O autorze

Radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW oraz Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w SGH, ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Funkcjonalność jako kryterium oceny ofert, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 2/2013. 
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
Ewa Sikorska
O autorze

Członek Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny, ekspert, praktyk i wykładowca zamówień publicznych i innych gałęzi prawa. Z zamówieniami publicznymi związana od 1999 roku, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Artykuły autora
 • Niezawisłość KIO – założenia a rzeczywistość, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2013.
 • Najczęstsze błędy formalne przed KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2013.
 • Zamówienia z wolnej ręki na nadzór autorski w świetle opinii KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • Opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Dopuszczalność rozpoznawania przez KIO odwołań na postanowienia zawarte we wzorach umów, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
 • Uchylenie zakazu zawarcia umowy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2015.
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 107/12), Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 11/2015.
 • Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 13/2015.
 • Zasada stosunkowego podziału kosztów w postępowaniu odwoławczym, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 14/2015.
 • Wykonalność orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 15/2016
 • Pojęcie interesu w uzyskaniu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 16/2016
Sylwester Kuchnio
O autorze

Członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Artykuły autora
 • Rozbieżności w orzecznictwie KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
 • Uwzględnienie odwołania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
Grzegorz Bednarczyk
O autorze

Zajmuje się zamówieniami finansowanymi ze środków UE w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. Prowadzi stronę internetową „W szponach zamówień”:
www.jazon.krakow.pl/wszponach.

Artykuły autora
 • Niedozwolone warunki stawiane konsorcjum, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
 • Nowe regulacje dotyczące podwykonawców w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Nowelizacja ustawy Pzp z 14 marca 2014 r., Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • 10 lat Polski w UE z perspektywy rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
 • Koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
 • Wskaźniki w ocenie sytuacji ekonomicznej wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
 • Kłopot konsorcjum z wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015
 • Główne założenia nowelizacji prawa zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2015
Zrinka Perčić
O autorze

Dyrektor ds. projektów w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Artykuły autora
 • Zarządzanie zmianą w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • Kryteria oceny ofert – fakty i mity, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • 10 lat Polski w UE z perspektywy rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Ewaryst Kowalczyk
O autorze

Doktor nauk prawnych. Wykładowca, trener, doradca prawny, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Modele udzielania zamówień od 30 tys. euro, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Marek Tomasik
O autorze

Prezes Zarządu, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych i zamawiającego z sektora finansów publicznych. Aktualnie reprezentuje firmę doradczą specjalizującą się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych, świadcząc usługi dla zamawiających oraz wykonawców. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień publicznych. Specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora IT/Telecom. Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Artykuły autora
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
Piotr Suliga
O autorze

Koordynator zespołu ds. kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Od 7 lat bierze czynny udział w realizacji celów systemu zamówień publicznych, najpierw po stronie zamawiającego, od 6 lat po stronie kontrolującego. Socjolog z wykształcenia.

Artykuły autora
 • Wizja lokalna jako przedmiot kontroli, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014
 • Kontrola pozacenowych kryteriów oceny ofert, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014
 • Rażąco niska cena jako przedmiot kontroli, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014
 • Taryfikator. Korekty finansowe w praktyce kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2015
 • Wyłączenie stosowania ustawy Pzp do zakupu materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji i Internecie, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Dzielenie zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków europejskich, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Piotr Wiśniewski
O autorze

Kierownik Zespołu ds. Prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Przygotował i przeprowadził wiele postępowań o udzielenie zamówień publicznych, również o wartości powyżej 20 milionów euro, poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący stałej i roboczych komisji przetargowych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Oświadczenia osób fizycznych jako potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Kryterium jakości opinii prawnej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Lech Wendołowski
O autorze

Praktyk zamówień publicznych, trener, zarządza firmą szkoleniową Akademia Zamówień. Współtwórca i wspólnik pierwszej polskiej platformy przetargowej SOLDEA, dedykowanej polskim zamówieniom publicznym. Zgromadził wyjątkową wiedzę o procedurach i praktyce elektronicznych zamówień. Prowadzi od 2007 roku zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim w ramach podyplomowego studium „Zamówienia Publiczne” pod patronatem Prezesa UZP oraz w Wyższej Szkole Bankowej z Poznania od roku 2010. Członek zespołu badawczego wspólnego projektu UZP – UŁ „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Kto się boi aukcji elektronicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 3/2014
 • Wdrożenie aukcji elektronicznych u „małego” zamawiającego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 4/2014
 • Podpis elektroniczny – zastosowanie w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
 • Wybory samorządowe – anatomia porażki przetargów na systemy informatyczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2014
Agata Smerd
O autorze

Praktyk, konsultant zamówień publicznych, autorka publikacji poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Jak wykrywać zmowy przetargowe, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014. 
 • Badanie rzetelności podmiotu trzeciego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
Małgorzata Pętela
O autorze

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego oraz podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako doradca współpracuje również z licznymi jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Dolnego Śląska.

Artykuły autora
 • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014. 
Aneta Bazan
O autorze

Radca prawny.

Artykuły autora
 • Poprawienie w ofercie innych omyłek, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
Bartłomiej Kardas
O autorze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem. Aktualnie kieruje pracami pionu zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Artykuły autora
 • Rozwój kariery zamawiającego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
Krzysztof Hodt
O autorze

Pracownik Wydziału Zamówień Publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Artykuły autora
 • Przetarg na obsługę prawnąZamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.  
 • Co robić gdy upłynie termin związania ofertą?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • Forma uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Danuta Jaskulska
O autorze

Pracownik zamawiającego, kierownik Działu Zamówień Publicznych ZOZ, prawnik, były arbiter, trener.

Artykuły autora
 • Zakup aparatury USG poprzedzony dialogiem technicznym, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.

Hubert Musialik
O autorze

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie z ramienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 kontroluje postępowania o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych z środków EFRR. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył Studium Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej, prowadzone pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Ograniczenie podwykonawstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
 • Budynki użyteczności publicznej w opisie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Przetargi organizowane przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy Pzp, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • Praca w kontroli zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Postępowanie beneficjentów po wezwaniu do zwrotu środków unijnych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 13/2014
Krzysztof Pawłoski
O autorze

Specjalista ds. PPP, Fundacja Centrum PPP.

Artykuły autora
 • Zanim wybierzemy PPP – wskazówki dla zamawiającychZamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 

 • Wybór partnera prywatnego w trybie ustawy Pzp, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.

Marcin Ludziejewski
O autorze

Szkoleniowiec, praktyk i miłośnik problematyki z zakresu zamówień publicznych. Posiada doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego (GDDKiA, PKP PLK, JST), jak też wykonawcy (usługi inżynierskie, budowa dróg, branża IT) oraz w kontroli zamówień współfinansowanych z funduszy UE.

Artykuły autora
 • Najczęstsze błędy przy organizacji pracy komisji przetargowej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
 • Kwalifikacja wykonawców w postępowaniach wielostopniowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Prawo opcji w praktyce, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Grzegorz Bebłowski
O autorze

Właściciel w firmie Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski specjalizującej się w kompleksowym doradztwie i obsłudze zamówień publicznych – www.kdzp.com.pl

Artykuły autora
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – proces przygotowania postępowania przetargowego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013
 • Przetarg na dostawę artykułów medycznych współfinansowany ze środków UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – przebieg postępowania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013
 • Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014
 • Procedura i przebieg konkursu, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Ogłoszenie o zamówieniu jako istotny element postępowania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
 • Dialog konkurencyjny, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016
Edyta Snakowska-Estorninho
O autorze

Radca prawny, dyrektor ds. prawnych w mię-dzynarodowej firmie, członek SIDiR organizacji członkowskiej FIDIC, prowadzi w Warszawie kancelarię radcowską (www.mskancelaria.pl)

 

Artykuły autora
 • FIDIC w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – uwagi ogólne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.

 • Procedura rozwiązywania sporów w warunkach kontraktowych FIDIC, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.

 • Umowa o roboty budowlane po nowelizacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
Andrzej Łukaszewicz
O autorze

Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Treść gwarancji wadialnej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 11/2015
Roman Cieślak
O autorze

Specjalista i biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Łodzi. Praktyk i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie.

Artykuły autora
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – co skarżyli wykonawcy?Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 

 • Łódź: Historia tworzenia Wydziału Zamówień Publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2013.
Iwona Holka
O autorze

Prawnik i doradca w zakresie zamówień publicznych. Ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy unijnych. Pracowała m. in. w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta we Wrocławiu, współpracowała z Kancelarią Prawną JTP Pieróg oraz Gazetą Prawną.

Artykuły autora
 • Koszty eksploatacji jako kryterium oceny ofert – przykłady zastosowania w praktyceZamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
 • Jak wybrać dobrą firmę szkoleniową?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
 • Zamówienia wirtualne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • eKatalogi – sposób na optymalizację wydatków publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
Anna Basiak
O autorze

Specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Artykuły autora
 • Przetarg na promocję i reklamę, Zamawiąjący. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
Aleksandra Kunkiel-Kryńska
O autorze

Radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Artykuły autora
 • Wykluczenie z powodu przynależności do grupy kapitałowej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013

 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015

 • Bezpośrednie stosowanie dyrektyw zamówieniowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2015
Małgorzata Zych
O autorze

Specjalistka w zakresie zamówień publicznych i prawa pracy, wieloletni pracownik administracji publicznej, autorka licznych publikacji, trenerka, prowadzi firmę szkoleniowo–doradczą Creativica.

Artykuły autora
 • Między młotem a kowadłem, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
 • Niedoceniona umowa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015.
Michał Skorupski
O autorze

Inżynier budowlany z 20-letnią praktyką zarówno po stronie inwestorów (publicznych i prywatnych), jak i inżynierów kontraktów, firm projektowych i wykonawczych. Był m.in. doradcą w projekcie EBI dla GDDKiA w latach 2004-2007 oraz inżynierem odcinka A autostrady A2. Członek SIDiR, współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, współautor Katalogu Standardów Realizacji Inwestycji (2013) i Podręcznika dla Inwestorów Przedsięwzięć Infrastrukturalnych (2011).

Artykuły autora
 • Zapisy SIWZ chroniące zamawiającego a praktyka realizacji inwestycji, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
 • Pozacenowe kryteria wyboru ofert nie działają właściwie, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014,
Wioleta Bajda
O autorze

Radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię, były Naczelnik Wydziału Opinii, Spraw Sądowych i Administracyjnych w Departamencie Prawnym UZP, autor publikacji, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Ocena realności udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.

Piotr Juchniewicz
O autorze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i oceny ryzyka oraz zamówień publicznych, a także uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje naukowe oraz angażuje się w działalność doradczą, szkoleniową i dydaktyczną.

Artykuły autora
 • Umowa OC jako potwierdzenie ubezpieczenia wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
Dariusz Ziembiński
O autorze

Prokurent, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 roku, a w 2005 roku założył własną firmę doradczą, Konsultanci Zamówień Publicznych (KZP). Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz komisjami orzekających ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi szkolenia i seminaria. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Współ-pracuje z organizacjami pozarządowymi, zrzeszającymi poszczególne sektory biznesu, chcącymi współkształtować regulacje prawne, dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Ekspert ds. zamówień publicznych w Business Centre Club.

Artykuły autora
 • Czy przepis dotyczący zadawania pytań do SIWZ jest niezgodny z dyrektywą?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
Ilona Zalewska
O autorze

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Zamówień publicznych na UW, pracownik zamawiającego – jednostki samorządu terytorialnego.

Artykuły autora
 • Utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem klauzul społecznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.

 • Zamawianie kursów zawodowych w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.

 • Świadczenie usług cateringowych w trakcie konferencji, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2014.
 • Przetarg na zakup i montaż mebli biurowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2014.
Marta Roszak
O autorze

Starszy Specjalista ds. PR w GM TAI Sp. z o.o. (PressInfo.pl).

Artykuły autora
 • Budownictwo z wykorzystaniem OZE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
Rafał Zgorzelski
O autorze

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

Artykuły autora
 • Przetarg na przesyłki dla sądownictwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014
 • Przetarg na usługi pocztowe – jak napisać właściwe SIWZ, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014
 • Przetargi pocztowe: przykłady dobrych i złych praktyk, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz
O autorze

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Trener, współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie planowania i realizacji budżetu jednostek
sektora finansów publicznych.

Artykuły autora
 • Należyta staranność na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014.
Wojciech Adamczyk
O autorze

Radca prawny specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych. Dyrektor ds. projektów w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. Prowadzi również własną kancelarię radcy prawnego.

Artykuły autora
 • Udział pracowników merytorycznych w przygotowaniu i przeprowadzaniu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014.
Zbigniew Raczkiewicz
O autorze

Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych. Szef sektora przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Artykuły autora
 • Najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014
 • Nowe przepisy UE dotyczące zamówień publicznych i koncesji – konferencja w Brukseli, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014
 • Zamówienia in-house w świetle przepisów nowej dyrektywy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Usługi informatyczne w chmurze obliczeniowej z perspektywy zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
 • Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2014.
 • Unijny rynek zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 11/2015.
 • Koszty zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 13/2015.
 • Liderzy i outsiderzy zamówień publicznych w UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 15/2016
Renata Polisiakiewicz
O autorze

Analityk Informacji w GM TAI (PressInfo.pl), specjalista prawa zamówień publicznych, praktyk.

Artykuły autora
 • Skutki podniesienia progów stosowania ustawy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014
 • Rynek zamówień po orzeczeniu TK, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Katarzyna Jarek
O autorze

Pracownik zamawiającego, magister administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

Artykuły autora
 • Dialog techniczny kluczem do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Adam Majgier
O autorze

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista ekonomii instytucjonalnej, od 1995 roku praktyk zamówień publicznych. Autor publikacji o zamówieniach publicznych i ekonomice transakcji handlowych.

Artykuły autora
 • Społeczna gospodarka rynkowa – pusty slogan czy wskazówka do interpretacji prawa zamówień publicznych?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Łukasz Gralak
O autorze

Prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Próbka czyli niewykorzystywane możliwości, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Wykonanie zastępcze w umowie o zamówienie publiczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Matylda Kraszewska
O autorze

Radca prawny i koordynator praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Zasady wyjaśniania treści SIWZ w praktyce branży medycznej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 14/2014.
Jakub Brzeski
O autorze

Prawnik w kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni.

Artykuły autora
 • Korekty finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Przemysław Wierzbicki
O autorze

Adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni.

Artykuły autora
 • Korekty finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Wojciech Piórkowski
O autorze

Radca prawny – prowadzi kancelarię specjalizującą się m.in. w prawie zamówień publicznych, autor publikacji, trener oraz wykładowca akademicki przedmiotu zamówienia publiczne.

Artykuły autora
 • Charakter prawny wykazu osób, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2014.
 • Instytucja preferencji wspólnotowych w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015
 • Mechanizm odwróconego obciążenia VAT, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015
Damian Michalak
O autorze

Radca prawny prowadzący kancelarię specjalizującą się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego. Pracowałprzy pierwszej na Mazowszu umowie hybrydowego PPP w obszarze termomodernizacji.

Artykuły autora
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w PPP, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Tomasz Berdyga
O autorze

Współzałożyciel Zamówienia 2.0 (zamowienia20.pl). Od ponad 20 lat związany od strony praktycznej z ekonomią, analizami i zamówieniami publicznymi. W przeszłości Dyrektor Finansowy w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, Dyrektor ds. Ekonomicznych w Instytucie Kardiologii, Dyrektor inwestycyjny w Funduszu Inwestycyjnym Supernova Capital, lider projektów telemedycznych i teleinformatycznych, Wiceprezes Centrum Kardiologii Józefów. Absolwent The European Healthcare Leadership Programme prowadzonego w INSEAD (Fontainebleau, Francja) oraz certyfikowany Project Manager.

Artykuły autora
 • Podniesienie progu bagatelności – spadek liczby przetargów mniejszy od prognoz, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
 • Konkurencyjność rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Luiza Markowska
O autorze

Radca Prawny. Od ponad 3 lat praktyk prawa zamówień publicznych. Specjalistka branży energetycznej. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w PKP Energetyka S.A. w Wydziale ds. zakupu i sprzedaży usług dystrybucyjnych, Zespole ds. Wytwarzania Energii Elektrycznej oraz Wydziale ds. sprzedaży i pozyskiwania kontraktów kolejowych.

Artykuły autora
 • Podniesienie progu bagatelności – spadek liczby przetargów mniejszy od prognoz, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
 • Konkurencyjność rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Mateusz Borowiecki
O autorze

Ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych projektach z zakresu zarządzania w zakupach, konsultingu i sourcingu. Ekspert projektów IT, wykładowca akademicki.

Artykuły autora
 • Zakupy publiczne. Czy zamówienia publiczne można realizować metodami biznesowymi?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014
Mikołaj Zdyb
O autorze

Radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Artykuły autora
 • Czy istnieje możliwość odzyskania opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
Joanna Jańczy
O autorze

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię, od 3 lat tworzy dział prawny dużego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją urządzeń w sektorze elektroenergetycznym. Reprezentuje przed KIO wykonawców jako odwołujących lub przystępujących.

Artykuły autora
 • Certyfikaty zgodności wydawane przez jednostki certyfikowane i notyfikowane, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
Tomasz Glinkowski
O autorze

Radca prawny, mgr prawa oraz mgr administracji, były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST, kontrolujący zamówienia publiczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, kontrolujący zamówienia publiczne w dużej spółce Skarbu Państwa, doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Stały współpracownik Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska oraz Kancelarii W. Piórkowski | WPKRP.

Artykuły autora
 • Zamówienia na dostawy i usługi IT, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014
 • Stan rzeczy jako podstawa do wydania orzeczenia przez KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
 • Zamówienia o wartości poniżej progu bagatelności, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015
Barbara Sakowska
O autorze

Doradca w zakresie zamówień publicznych, właściciel firmy konsultingowej INVENTUM Barbara Sakowska (www.inventum.com.pl), członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Cykl życia produktu jako kryterium wyboru oferty, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Kryteria środowiskowe w praktyce, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Anna Węcławska
O autorze

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Obecnie zajmuje się kontrolą zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w instytucji państwowej. Prowadzi szkolenia i konferencje z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Niedozwolony podział zamówień na części, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
 • Nieprawidłowości w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
 • Nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016.
 • Niedozwolone zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – przykłady naruszeń, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016.
Piotr Kunicki
O autorze

Radca prawny, senior associate w zespole prawa zamówień publicznych, Kancelaria K&L GATES.

Artykuły autora
 • Transakcje M&A w kontekście zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Kontrakty open-book, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 15/2016
Krzysztof Feluch
O autorze

Adwokat, Of counsel w zespole M&A, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Artykuły autora
 • Transakcje M&A w kontekście zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Grzegorz Rogalewicz
O autorze

Radca prawny, Karta Przetargowa Kancelaria Prawna (www.kartaprzetargowa.pl)

Artykuły autora
 • Jak nie wystawiać referencji?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Anna Packo
O autorze

Członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Artykuły autora
 • Procedura wyjaśnień rażąco niskiej ceny, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
 • Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia jako „nowe” kryterium przedmiotowe, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
 • Polisa ubezpieczeniowa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015.
 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2015 r. (sygn. XXIII Ga 1041/15), Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015.
Jan Styliński
O autorze

Prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest także czynnym adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem butikowej kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach PPP oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. W swojej dotychczasowej karierze doradzał zarówno inwestorom publicznym i prywatnym jak i wykonawcom. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

Artykuły autora
 • Czy potrzebujemy nowej ustawy Pzp?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Michał Zastrzeżyński
O autorze

Ekspert w obszarze zamówień publicznych, posiada doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy, specjalista w realizacji projektów współfinansowanych
ze środków unijnych, naczelnik wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego.

Artykuły autora
 • Dostawa i wdrożenie medycznego zintegrowanego systemu IT, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Prawidłowe stosowanie art. 12a, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – problemy interpretacyjne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
 • Autopoprawki zamawiającego i wykonawcy w postępowaniach przetargowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015
 • Właściwe przygotowanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016
 • Tworzenie centrum usług wspólnych jako sposób na uzyskanie oszczędności, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016
Adriana Bronikowska
O autorze

Radca prawny, Hogan Lovells.

Artykuły autora
 • Wybór doradcy PPP, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Koncesja: Wezwanie oferenta do uzupełnienia dokumentów po wyborze oferty
  najkorzystniejszej, 
  Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
Alina Sarnacka
O autorze

Alina Sarnacka Consulting.

Artykuły autora
 • Wybór doradcy PPP, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Koncesja: Wezwanie oferenta do uzupełnienia dokumentów po wyborze oferty
  najkorzystniejszej, 
  Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
Elżbieta Zdanowicz
O autorze

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, wcześniej naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Jednostce Sektora Finansów w Białymstoku. Wykładowca SGH. Posiada 20 lat praktycznego doświadczenia w zamówieniach publicznych, na koncie 3,5 tys. przeprowadzonych przetargów i 10 zrealizowanych licytacji elektronicznych.

Artykuły autora
 • Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2015
 • Praktyczny przewodnik po licytacji elektronicznej – część 1, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Praktyczny przewodnik po licytacji elektronicznej – część 2, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Robert Jaroszewski,
O autorze

Radca prawny, partner w kancelarii Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni sp. p. (www.radcowie.biz). Autor bloga (prawo-zamówień-publicznych.pl).

Artykuły autora
 • Zamawianie rzeczy używanych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Marcin Kalmus
O autorze

Kierownik Oddziału ds. Dostaw, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, specjalizujący się w szeroko rozumianych zamówieniach elektronicznych, posiadający doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych jak i sektorowych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Artykuły autora
 • Informatyzacja zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014.
 • Licytacja elektroniczna – potencjalne problemy i propozycje ich rozwiązania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
Kamil Stolarski
O autorze

Doradca prawny z M&S Doradcy Strategiczni, redaktor naczelny budujwprawie.pl, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji  UJ, kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Artykuły autora
 • Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2015
 • Koncepcja wdrożenia dyrektyw – czyli jak będzie wyglądała nowa ustawa o systemie zamówień publicznych?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
Konrad Majewski
O autorze

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa antymonopolowego, warunków kontraktowych FIDIC, redaktor budujwprawie.pl.

Artykuły autora
 • Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2015
 • Koncepcja wdrożenia dyrektyw – czyli jak będzie wyglądała nowa ustawa o systemie zamówień publicznych?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
Fatima Mohmand
O autorze

Adwokat w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Artykuły autora
 • Złożenie nieprawdziwych informacji w przetargu publicznym a odpowiedzialność karna wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Piotr Trębicki
O autorze

Radca prawny i partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Wykonanie zastępcze w umowie o zamówienie publiczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Anna Szeliga
O autorze

Radca prawny i audytor, od 10 lat manager średniego szczebla zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych.

Artykuły autora
 • System kontroli wewnętrznej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Jarosław Kola
O autorze

Doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Artykuły autora
 • Self – cleaning w kontekście poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014.
 • Manipulowanie parametrami oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
 • Pożyczka jako przedmiot zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2014.
 • Dopuszczalność stosowania art. 6a ustawa Pzp w „sytuacjach awaryjnych”, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2014.
Jerzy Masztalerz
O autorze

Aplikant radcowski w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

Artykuły autora
 • Self – cleaning w kontekście poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
dr Paweł Nowicki
O autorze

Radca prawny. Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej.

Artykuły autora
 • Nowe dyrektyw dotyczące zamówień publicznych – rewolucja, czy ewolucja?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Wojciech Merkwa
O autorze

Radca prawny. Senior associate w zespole prawa zamówień publicznych w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

Artykuły autora
 • Ugoda w umowach o zamówienie publiczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
 • Nowe dyrektywy a rola zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016.
Anita Romanowska
O autorze

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydziału Prawa i Administracji, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego.

Artykuły autora
 • Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Emil Kawa
O autorze

Radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej, wykładowca na studiach podyplomowych.

Artykuły autora
 • Sumowanie wiedzy i doświadczenia w ramach konsorcjum, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Rafał Kmiecik
O autorze

Aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Uchylanie się od podpisania umowy a udzielenie zamówienia kolejnemu wykonawcy z listy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Jacek Piliszek
O autorze

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, również w pracy w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się niematerialną sferą inwestycji budowlanych, pomagając zarówno zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Artykuły autora
 • Jak i po co stosować FIDIC w zamówieniach publicznych? Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014,
Ingrid Szrajer
O autorze

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych w latach 2007-2014, właścicielka firmy Acces Consulting, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania, realizacji, rozliczania, monitorowania i kontrolowania projektów w ramach funduszy strukturalnych 2004-2006 oraz 2007-2013. Trenerka i autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych oraz artykułów i publikacji z zakresu funduszy unijnych.

Artykuły autora
 • Środki unijne na lata 2014-2020 – co należy wiedzieć?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014
Honorata Łopianowska
O autorze

Radca prawny, doradca podatkowy.

Artykuły autora
 • Sumowanie wiedzy i doświadczenia w ramach konsorcjum, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015
 • Wyłączenia obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Wykluczenie wykonawcy z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w orzecznictwie, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015
 • Badanie jakości przedmiotu oferty na podstawie próbki, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015
 • Badanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby przez pryzmat rzetelności i realności udostępnienia zasobów, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016
Przemysław Pesz vel Presz
O autorze

Doradca biznesowy, doktorant SGH w dyscyplinie nauk o przedsiębiorstwie.

Artykuły autora
 • Zarządzanie projektem zakupowym w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015.
Tomasz Zalewski
O autorze

Radca prawny, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Artykuły autora
 • Ochrona praw autorskich w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Minimalne wynagrodzenie pracowników podwykonawców z innego państwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Dopuszczalność określania wymagań dotyczących stosowania przepisów prawa krajowego o płacy minimalnej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 152016
 • Benchamrking public procurement 2016 – jak wypadła Polska?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016
Michał Makowski
O autorze

Radca prawny specjalizujący się prawie zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego i karnego, a także wykładowca i promotor na studiach podyplomowych, prelegent na konferencjach naukowych, a także trener zamówień publicznych w ramach szkoleń organizowanych dla sektora publicznego.

Artykuły autora
 • Forma czynności przedłużenia terminu związania ofertą, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
 • Podstawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle art. 72 Dyrektywy 2014/24/UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016
 • Zastrzeżenie klauzuli adaptacyjnej i prawa opcji w świetle Dyrektywy 2014/24/UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016
Marek Kowalski
O autorze

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan oraz Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, wieloletni ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Doświadczony specjalista, który od 2010 roku aktywnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z branżą zamówień publicznych, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Artykuły autora
 • Umowy o prace i waloryzacja wynagrodzenia – problemy interpretacyjne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 11/2015
Dariusz Koba
O autorze

Prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Jako pierwszy (w 1995 r.) Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych był odpowiedzialny za stworzenie systemu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Były ekspert ds. zamówień publicznych w Gminie Warszawa Centrum. Współzałożyciel, członek zarządu (w ostatnich latach prezes) spółek: Centrum Zamówień Publicznych oraz Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych. Od kwietnia 2014 r. niezależny ekspert, właściciel Koba Consulting Group.

Artykuły autora
 • Nowe zasady zamówień publicznych – czy jest szansa na „nowe otwarcie”?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Maciej Sikorski
O autorze

Adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego w zakresie zamówień publicznych. Jest autorem publikacji na temat zamówień publicznych oraz posiada doświadczenie w charakterze wykładowcy na studiach podyplomowych.

Artykuły autora
 • W jakim trybie należało odbudować Most Łazienkowski?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
 • Termin do wniesienia odwołania przypadający w sobotę, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Barbara Giermek
O autorze

Aplikantka adwokacka, prawnik w międzynarodowej kancelarii.

Artykuły autora
 • Konsorcjum jako zmowa przetargowa w kontekście wyroku SOKiK z dnia 19 lutego 2015 r., Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Wojciech Rogowski
O autorze

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej i Narodowego Banku Polskiego. Zainteresowanie badawcze ogniskuje obecnie na regulacjach finansowych i nowych instrumentach corporate governance takich jak whistleblowing (demaskacja pracownicza).

Artykuły autora
 • Whistleblowing – zarządzanie ryzykiem i polityka compliance w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 12/2015
Rafał Baczewski
O autorze

Ekspert w zakresie zamówień publicznych. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Autor
publikacji. Prowadzi szkolenia i seminaria.

Artykuły autora
 • Naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015.
 • Naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp stwierdzone w wyniku kontroli,  Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015.
Ewelina Kurowska
O autorze

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Waloryzacja umów zawartych przed 19 października 2014, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015.
Aneta Wala
O autorze

Wierzbowski Eversheds.

Artykuły autora
 • Jakość personelu wykonawcy przydzielonego do realizacji zamówienia jako kryterium wyboru oferty, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015.
 • Konflikt interesów i termin na wniesienie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015.
 • Bezpośrednie stosowanie dyrektyw zamówieniowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2015
Katarzyna Zadykowicz-Sokół
O autorze

Radca prawny, partner  Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz  obsłudze prawnej realizacji inwestycji budowlanych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Artykuły autora
 • Zamówienia na usługi ochrony osób i mienia – najczęściej popełniane błędy przez zamawiających, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015.
 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. (V Ca 4080/14), Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015.
 • Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 15/2016.
 • Błędy zamawiających popełniane w umowach, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016.
Agnieszka Ptaszyńska
O autorze

Główny specjalista ds. zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Na co zwrócić uwagę wybierając szkolenie z zamówień publicznych?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 13/2015
Marcin Żurek
O autorze

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego z zakresu zamówień publicznych, doktorant z zakresu zamówień publicznych, praktyk od ponad 10 lat zajmujący się tematyką zamówień. Aktualnie pracuje jako radca prawny w spółce należącej do grupy kapitałowej, której większość spółek ma siedzibę w Republice Włoskiej.

Artykuły autora
 • Dokumenty składane przez podmioty z Republiki Włoskiej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 14/2015
 • Procedura wyjaśnienia treści ofert i poprawienia omyłek,  Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016
Marek Sterniczuk
O autorze

Aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Zasady wyjaśniania treści SIWZ w praktyce branży medycznej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 14/2014.
Magdalena Maksimiuk
O autorze

Prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Tajniki wariantowości, czyli jak oswoić „odmienność wykonania”?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce 16/2016
Paulina Sawicka
O autorze

Aplikant adwokacki z Kancelarii Prawnej Tomasz Siedlecki Radca Prawny specjalizujący się
w prawie zamówień publicznych. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych
oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

Artykuły autora
 • Problem ochrony danych osobowych a zasada jawności, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce 16/2016
Robert Siwik
O autorze

Partner zarządzający w kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k. (www.bsplaw.pl), Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Warszawie, wykładowca prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Artykuły autora
 • Opracowanie koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia jako kryterium oceny oferty, Zamawiajacy. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016
Magdalena Kulińska
O autorze

Associate w kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k. (www.bsplaw.pl), specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie karnym gospodarczym oraz prawie spółek handlowych.

Artykuły autora
 • Opracowanie koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia jako kryterium oceny oferty, Zamawiajacy. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 16/2016