Piotr Sperczyński
O autorze

Wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 19-letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, w tym ponad 10-letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc od 1997 roku Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu i samych procedurach zamówień publicznych: zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. W jego szkoleniach uczestniczy corocznie kilka tysięcy osób.

Artykuły autora
 • Wzorcowa SIWZ, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
 • Zasady doboru kryteriów oceny ofert, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
 • Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014. 
 • Regulamin zamówień do 30 000 euro, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014.
Elżbieta Wacława Gnatowska
O autorze

Prawnik i menedżer zakupów, wieloletni menedżer w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.) oraz Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej (2014 r.). W latach 1998-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego, a następnie Dyrektora Generalnego. Od 2008 r. w Narodowym Banku Polskim, gdzie w okresie III 2010 – V 2014 kierowała pracą Departamentu Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Zakupy publiczne. Czy zamówienia publiczne można realizować metodami biznesowymi?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014.
 • Modele funkcjonowania organizacji zakupowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
Ewa Żak
O autorze

Właścicielka firmy Ewa Żak Konsulting (www.ezkonsulting.pl). Od 18 lat zajmuje się problematyką związaną z prawem zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Ekspert zamówień publicznych w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej (PKIS). Jest cenionym szkoleniowcem. Współpracuje z Firmą Nowe Przetargi.

Artykuły autora
 • Problemy z artykułem 22 ust. 5, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
Grzegorz Mazurek
O autorze

Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2009, adwokat – praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach (www.kancelariamazurek.pl). Obecnie zajmujący się głównie zamówieniami publicznymi, dochodzeniem należytego wykonania umowy, dyscypliną finansów publicznych.

Artykuły autora
 • Czy orzecznictwo chroni zamawiających przed nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez wykonawców?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014.
Józef Edmund Nowicki
O autorze

Właściciel kancelarii (www.conexis.pl) specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego oraz doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe oraz inne instytucje wykonujące kontrolę zamówień publicznych oraz kontroli zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Poprawianie w ofercie innych omyłek, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
Irena Skubiszak-Kalinowska
O autorze

Radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW oraz Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w SGH, ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Funkcjonalność jako kryterium oceny ofert, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 2/2013. 
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
Ewa Sikorska
O autorze

Członek Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny, ekspert, praktyk i wykładowca zamówień publicznych i innych gałęzi prawa. Z zamówieniami publicznymi związana od 1999 roku, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Artykuły autora
 • Niezawisłość KIO – założenia a rzeczywistość, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2013.
 • Najczęstsze błędy formalne przed KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2013.
 • Zamówienia z wolnej ręki na nadzór autorski w świetle opinii KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • Opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Dopuszczalność rozpoznawania przez KIO odwołań na postanowienia zawarte we wzorach umów, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
 • Uchylenie zakazu zawarcia umowy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2014.
Sylwester Kuchnio
O autorze

Członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Artykuły autora
 • Rozbieżności w orzecznictwie KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
 • Uwzględnienie odwołania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
Grzegorz Bednarczyk
O autorze

Zajmuje się zamówieniami finansowanymi ze środków UE w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. Prowadzi stronę internetową „W szponach zamówień”:
www.jazon.krakow.pl/wszponach.

Artykuły autora
 • Niedozwolone warunki stawiane konsorcjum, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
 • Nowe regulacje dotyczące podwykonawców w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Nowelizacja ustawy Pzp z 14 marca 2014 r., Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • 10 lat Polski w UE z perspektywy rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
 • Koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
Zrinka Perčić
O autorze

Dyrektor ds. projektów w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Artykuły autora
 • Zarządzanie zmianą w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • Kryteria oceny ofert – fakty i mity, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • 10 lat Polski w UE z perspektywy rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Lidia Piotr-Krajecka
O autorze

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Wybór oferty po uchyleniu się wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
 • Zamówienia sektorowe na przykładzie działalności przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
Ewaryst Kowalczyk
O autorze

Ekspert APEXnet. Doktor nauk prawnych. Wykładowca, trener, doradca prawny, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Modele udzielania zamówień od 30 tys. euro, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Marek Tomasik
O autorze

Prezes Zarządu, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych i zamawiającego z sektora finansów publicznych. Aktualnie reprezentuje firmę doradczą specjalizującą się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych, świadcząc usługi dla zamawiających oraz wykonawców. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień publicznych. Specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora IT/Telecom. Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Artykuły autora
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
Piotr Suliga
O autorze

Koordynator zespołu ds. kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Od 7 lat bierze czynny udział w realizacji celów systemu zamówień publicznych, najpierw po stronie zamawiającego, od 6 lat po stronie kontrolującego. Socjolog z wykształcenia.

Artykuły autora
 • Wizja lokalna jako przedmiot kontroli, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014
 • Kontrola pozacenowych kryteriów oceny ofert, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014
 • Rażąco niska cena jako przedmiot kontroli, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014
 • Taryfikator. Korekty finansowe w praktyce kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Piotr Wiśniewski
O autorze

Ekspert i trener APEXnet. Kierownik Zespołu ds. Prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Przygotował i przeprowadził wiele postępowań o udzielenie zamówień publicznych, również o wartości powyżej 20 milionów euro, poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący stałej i roboczych komisji przetargowych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Oświadczenia osób fizycznych jako potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Kryterium jakości opinii prawnej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Lech Wendołowski
O autorze

Praktyk zamówień publicznych, trener, zarządza firmą szkoleniową Akademia Zamówień. Współtwórca i wspólnik pierwszej polskiej platformy przetargowej SOLDEA, dedykowanej polskim zamówieniom publicznym. Zgromadził wyjątkową wiedzę o procedurach i praktyce elektronicznych zamówień. Prowadzi od 2007 roku zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim w ramach podyplomowego studium „Zamówienia Publiczne” pod patronatem Prezesa UZP oraz w Wyższej Szkole Bankowej z Poznania od roku 2010. Członek zespołu badawczego wspólnego projektu UZP – UŁ „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Kto się boi aukcji elektronicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 3/2014
 • Wdrożenie aukcji elektronicznych u „małego” zamawiającego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 4/2014
 • Podpis elektroniczny – zastosowanie w zamówieniach publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
 • Wybory samorządowe – anatomia porażki przetargów na systemy informatyczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2014
Agata Smerd
O autorze

Praktyk, konsultant zamówień publicznych, autorka publikacji poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Jak wykrywać zmowy przetargowe, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014. 
 • Badanie rzetelności podmiotu trzeciego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
Bożena Jamka-Czyż
O autorze

Dyrektor ds. Rozwoju APEXnet.

Artykuły autora
 • XI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych w Warszawie, Zamawiający Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
Małgorzata Pętela
O autorze

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego oraz podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako doradca współpracuje również z licznymi jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Dolnego Śląska.

Artykuły autora
 • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014. 
Aneta Bazan
O autorze

Radca prawny.

Artykuły autora
 • Poprawienie w ofercie innych omyłek, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
Bartłomiej Kardas
O autorze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem. Aktualnie kieruje pracami pionu zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Artykuły autora
 • Rozwój kariery zamawiającego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
Krzysztof Hodt
O autorze

Pracownik Wydziału Zamówień Publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Artykuły autora
 • Przetarg na obsługę prawnąZamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.  
 • Co robić gdy upłynie termin związania ofertą?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • Forma uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Danuta Jaskulska
O autorze

Pracownik zamawiającego, kierownik Działu Zamówień Publicznych ZOZ, prawnik, były arbiter, trener.

Artykuły autora
 • Zakup aparatury USG poprzedzony dialogiem technicznym, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.

Hubert Musialik
O autorze

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie z ramienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 kontroluje postępowania o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych z środków EFRR. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył Studium Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej, prowadzone pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Ograniczenie podwykonawstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 
 • Budynki użyteczności publicznej w opisie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Przetargi organizowane przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy Pzp, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
 • Praca w kontroli zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Krzysztof Pawłoski
O autorze

Specjalista ds. PPP, Fundacja Centrum PPP.

Artykuły autora
 • Zanim wybierzemy PPP – wskazówki dla zamawiającychZamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013. 

 • Wybór partnera prywatnego w trybie ustawy Pzp, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.

Marcin Ludziejewski
O autorze

Szkoleniowiec, praktyk i miłośnik problematyki z zakresu zamówień publicznych. Posiada doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego (GDDKiA, PKP PLK, JST), jak też wykonawcy (usługi inżynierskie, budowa dróg, branża IT) oraz w kontroli zamówień współfinansowanych z funduszy UE.

Artykuły autora
 • Najczęstsze błędy przy organizacji pracy komisji przetargowej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
 • Kwalifikacja wykonawców w postępowaniach wielostopniowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 3/2014.
 • Prawo opcji w praktyce, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Grzegorz Bebłowski
O autorze

Właściciel w firmie Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski specjalizującej się w kompleksowym doradztwie i obsłudze zamówień publicznych – www.kdzp.com.pl

Artykuły autora
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – proces przygotowania postępowania przetargowego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
 • Przetarg na dostawę artykułów medycznych współfinansowany ze środków UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – przebieg postępowania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2013.
Edyta Snakowska-Estorninho
O autorze

Radca prawny, dyrektor ds. prawnych w mię-dzynarodowej firmie, członek SIDiR organizacji członkowskiej FIDIC, prowadzi w Warszawie kancelarię radcowską (www.mskancelaria.pl)

 

Artykuły autora
 • FIDIC w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – uwagi ogólne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.

 • Procedura rozwiązywania sporów w warunkach kontraktowych FIDIC, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.

 • Umowa o roboty budowlane po nowelizacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.
Andrzej Łukaszewicz
O autorze

Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.
 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Roman Cieślak
O autorze

Specjalista i biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Łodzi. Praktyk i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie.

Artykuły autora
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – co skarżyli wykonawcy?Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 

Iwona Holka
O autorze

Ekspert i trener APEXnet. Prawnik i doradca w zakresie zamówień publicznych. Ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy unijnych. Pracowała m. in. w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta we Wrocławiu, współpracowała z Kancelarią Prawną JTP Pieróg oraz Gazetą Prawną.

Artykuły autora
 • Koszty eksploatacji jako kryterium oceny ofert – przykłady zastosowania w praktyceZamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
 • Jak wybrać dobrą firmę szkoleniową?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
 • Zamówienia wirtualne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • eKatalogi – sposób na optymalizację wydatków publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
Anna Basiak
O autorze

Specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Artykuły autora
 • Przetarg na promocję i reklamę, Zamawiąjący. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013. 
Aleksandra Kunkiel-Kryńska
O autorze

Radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Artykuły autora
 • Wykluczenie z powodu przynależności do grupy kapitałowej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 2/2013.

Małgorzata Zych
O autorze

Specjalistka w zakresie zamówień publicznych i prawa pracy, wieloletni pracownik administracji publicznej, autorka licznych publikacji, trenerka, prowadzi firmę szkoleniowo–doradczą Creativica.

Artykuły autora
 • Między młotem a kowadłem, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
Michał Skorupski
O autorze

Inżynier budowlany z 20-letnią praktyką zarówno po stronie inwestorów (publicznych i prywatnych), jak i inżynierów kontraktów, firm projektowych i wykonawczych. Był m.in. doradcą w projekcie EBI dla GDDKiA w latach 2004-2007 oraz inżynierem odcinka A autostrady A2. Członek SIDiR, współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, współautor Katalogu Standardów Realizacji Inwestycji (2013) i Podręcznika dla Inwestorów Przedsięwzięć Infrastrukturalnych (2011).

Artykuły autora
 • Zapisy SIWZ chroniące zamawiającego a praktyka realizacji inwestycji, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
 • Pozacenowe kryteria wyboru ofert nie działają właściwie, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014,
Wioleta Bajda
O autorze

Radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię, były Naczelnik Wydziału Opinii, Spraw Sądowych i Administracyjnych w Departamencie Prawnym UZP, autor publikacji, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Ocena realności udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.

Piotr Juchniewicz
O autorze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i oceny ryzyka oraz zamówień publicznych, a także uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje naukowe oraz angażuje się w działalność doradczą, szkoleniową i dydaktyczną.

Artykuły autora
 • Umowa OC jako potwierdzenie ubezpieczenia wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
Dariusz Ziembiński
O autorze

Prokurent, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 roku, a w 2005 roku założył własną firmę doradczą, Konsultanci Zamówień Publicznych (KZP). Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz komisjami orzekających ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi szkolenia i seminaria. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Współ-pracuje z organizacjami pozarządowymi, zrzeszającymi poszczególne sektory biznesu, chcącymi współkształtować regulacje prawne, dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Ekspert ds. zamówień publicznych w Business Centre Club.

Artykuły autora
 • Czy przepis dotyczący zadawania pytań do SIWZ jest niezgodny z dyrektywą?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
Ilona Zalewska
O autorze

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Zamówień publicznych na UW, pracownik zamawiającego – jednostki samorządu terytorialnego.

Artykuły autora
 • Utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem klauzul społecznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.

 • Zamawianie kursów zawodowych w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
Marta Roszak
O autorze

Starszy Specjalista ds. PR w GM TAI Sp. z o.o. (PressInfo.pl).

Artykuły autora
 • Budownictwo z wykorzystaniem OZE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014. 
Rafał Zgorzelski
O autorze

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

Artykuły autora
 • Przetarg na przesyłki dla sądownictwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 4/2014.
 • Przetarg na usługi pocztowe – jak napisać właściwe SIWZ, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz
O autorze

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Trener, współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie planowania i realizacji budżetu jednostek
sektora finansów publicznych.

Artykuły autora
 • Należyta staranność na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014.
Wojciech Adamczyk
O autorze

Radca prawny specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych. Dyrektor ds. projektów w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. Prowadzi również własną kancelarię radcy prawnego.

Artykuły autora
 • Udział pracowników merytorycznych w przygotowaniu i przeprowadzaniu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014.
Zbigniew Raczkiewicz
O autorze

Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych. Szef sektora przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Artykuły autora
 • Najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014
 • Nowe przepisy UE dotyczące zamówień publicznych i koncesji – konferencja w Brukseli, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014
 • Zamówienia in-house w świetle przepisów nowej dyrektywy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Usługi informatyczne w chmurze obliczeniowej z perspektywy zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014.
 • Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2014.
Renata Polisiakiewicz
O autorze

Analityk Informacji w GM TAI (PressInfo.pl), specjalista prawa zamówień publicznych, praktyk.

Artykuły autora
 • Skutki podniesienia progów stosowania ustawy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014
 • Rynek zamówień po orzeczeniu TK, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Iwona Wierzgała
O autorze

Wiceprezes Zarządu w firmie szkoleniowej i doradczej APEXnet

Artykuły autora
 • X Dzień Otwarty Zamówień Publicznych w Warszawie, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014
 • Kurs zamówień publicznych w Jastrzębiej Górze, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
Monika Sacewicz
O autorze

Prezes Zarządu w firmie szkoleniowej i doradczej APEXnet.

Artykuły autora
 • Reakcja rynku na podniesienie progu bagatelności, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 5/2014.
Katarzyna Jarek
O autorze

Pracownik zamawiającego, magister administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

Artykuły autora
 • Dialog techniczny kluczem do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Adam Majgier
O autorze

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista ekonomii instytucjonalnej, od 1995 roku praktyk zamówień publicznych. Autor publikacji o zamówieniach publicznych i ekonomice transakcji handlowych.

Artykuły autora
 • Społeczna gospodarka rynkowa – pusty slogan czy wskazówka do interpretacji prawa zamówień publicznych?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Łukasz Gralak
O autorze

Prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Próbka czyli niewykorzystywane możliwości, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Wykonanie zastępcze w umowie o zamówienie publiczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Matylda Kraszewska
O autorze

Radca prawny i koordynator praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Jakub Brzeski
O autorze

Prawnik w kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni.

Artykuły autora
 • Korekty finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Przemysław Wierzbicki
O autorze

Adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni.

Artykuły autora
 • Korekty finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy UE, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Wojciech Piórkowski
O autorze

Radca prawny – prowadzi kancelarię specjalizującą się m.in. w prawie zamówień publicznych, autor publikacji, trener oraz wykładowca akademicki przedmiotu zamówienia publiczne.

Artykuły autora
 • Charakter prawny wykazu osób, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2014.
Damian Michalak
O autorze

Radca prawny prowadzący kancelarię specjalizującą się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego. Pracowałprzy pierwszej na Mazowszu umowie hybrydowego PPP w obszarze termomodernizacji.

Artykuły autora
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w PPP, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 6/2014.
Tomasz Berdyga
O autorze

Współzałożyciel Zamówienia 2.0 (zamowienia20.pl). Od ponad 20 lat związany od strony praktycznej z ekonomią, analizami i zamówieniami publicznymi. W przeszłości Dyrektor Finansowy w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, Dyrektor ds. Ekonomicznych w Instytucie Kardiologii, Dyrektor inwestycyjny w Funduszu Inwestycyjnym Supernova Capital, lider projektów telemedycznych i teleinformatycznych, Wiceprezes Centrum Kardiologii Józefów. Absolwent The European Healthcare Leadership Programme prowadzonego w INSEAD (Fontainebleau, Francja) oraz certyfikowany Project Manager.

Artykuły autora
 • Podniesienie progu bagatelności – spadek liczby przetargów mniejszy od prognoz, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
 • Konkurencyjność rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Luiza Markowska
O autorze

Radca Prawny. Od ponad 3 lat praktyk prawa zamówień publicznych. Specjalistka branży energetycznej. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w PKP Energetyka S.A. w Wydziale ds. zakupu i sprzedaży usług dystrybucyjnych, Zespole ds. Wytwarzania Energii Elektrycznej oraz Wydziale ds. sprzedaży i pozyskiwania kontraktów kolejowych.

Artykuły autora
 • Podniesienie progu bagatelności – spadek liczby przetargów mniejszy od prognoz, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
 • Konkurencyjność rynku zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Mateusz Borowiecki
O autorze

Ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych projektach z zakresu zarządzania w zakupach, konsultingu i sourcingu. Ekspert projektów IT, wykładowca akademicki.

Artykuły autora
 • Zakupy publiczne. Czy zamówienia publiczne można realizować metodami biznesowymi?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014
Mikołaj Zdyb
O autorze

Radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Artykuły autora
 • Czy istnieje możliwość odzyskania opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
Joanna Jańczy
O autorze

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię, od 3 lat tworzy dział prawny dużego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją urządzeń w sektorze elektroenergetycznym. Reprezentuje przed KIO wykonawców jako odwołujących lub przystępujących.

Artykuły autora
 • Certyfikaty zgodności wydawane przez jednostki certyfikowane i notyfikowane, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014
Tomasz Glinkowski
O autorze

Aplikant radcowski, mgr prawa oraz mgr administracji, były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST, kontrolujący zamówienia publiczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, kontrolujący zamówienia publiczne w dużej spółce Skarbu Państwa, doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Stały współpracownik Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska oraz Kancelarii W. Piórkowski | WPKRP.

Artykuły autora
 • Zamówienia na dostawy i usługi IT, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 7/2014
Barbara Sakowska
O autorze

Doradca w zakresie zamówień publicznych, właściciel firmy konsultingowej INVENTUM Barbara Sakowska (www.inventum.com.pl), członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Artykuły autora
 • Cykl życia produktu jako kryterium wyboru oferty, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
 • Kryteria środowiskowe w praktyce, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Anna Węcławska
O autorze

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Obecnie zajmuje się kontrolą zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w instytucji państwowej. Prowadzi szkolenia i konferencje z zakresu zamówień publicznych.

Artykuły autora
 • Niedozwolony podział zamówień na części, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
 • Nieprawidłowości w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
Piotr Kunicki
O autorze

Radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych, Kancelaria Wierzbowski Eversheds.

Artykuły autora
 • Transakcje M&A w kontekście zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Krzysztof Feluch
O autorze

Adwokat, Of counsel w zespole M&A, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Artykuły autora
 • Transakcje M&A w kontekście zamówień publicznych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Grzegorz Rogalewicz
O autorze

Radca prawny, Karta Przetargowa Kancelaria Prawna (www.kartaprzetargowa.pl)

Artykuły autora
 • Jak nie wystawiać referencji?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Anna Packo
O autorze

Członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Artykuły autora
 • Procedura wyjaśnień rażąco niskiej ceny, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014.
 • Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia jako „nowe” kryterium przedmiotowe, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
Jan Styliński
O autorze

Prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest także czynnym adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem butikowej kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach PPP oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. W swojej dotychczasowej karierze doradzał zarówno inwestorom publicznym i prywatnym jak i wykonawcom. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

Artykuły autora
 • Czy potrzebujemy nowej ustawy Pzp?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Michał Zastrzeżyński
O autorze

Ekspert w obszarze zamówień publicznych; posiada doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy; specjalista w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych; odpowiada za sferę przetargową w spółce IT

Artykuły autora
 • Dostawa i wdrożenie medycznego zintegrowanego systemu IT, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Adriana Bronikowska
O autorze

Radca prawny, Hogan Lovells.

Artykuły autora
 • Wybór doradcy PPP, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Alina Sarnacka
O autorze

Alina Sarnacka Consulting.

Artykuły autora
 • Wybór doradcy PPP, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 8/2014
Elżbieta Zdanowicz
O autorze

Ekspert APEXnet. Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, wcześniej naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Jednostce Sektora Finansów w Białymstoku. Wykładowca SGH. Posiada 20 lat praktycznego doświadczenia w zamówieniach publicznych, na koncie 3,5 tys. przeprowadzonych przetargów i 10 zrealizowanych licytacji elektronicznych. Trener, wykładowca na Studium Zamówień Publicznych organizowanym przez APEXnet.

Artykuły autora
 • Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Robert Jaroszewski,
O autorze

Radca prawny, partner w kancelarii Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni sp. p. (www.radcowie.biz). Autor bloga (prawo-zamówień-publicznych.pl).

Artykuły autora
 • Zamawianie rzeczy używanych, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Marcin Kalmus
O autorze

Kierownik Oddziału ds. Dostaw, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, specjalizujący się w szeroko rozumianych zamówieniach elektronicznych, posiadający doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych jak i sektorowych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Artykuły autora
 • Informatyzacja zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014.
 • Licytacja elektroniczna – potencjalne problemy i propozycje ich rozwiązania, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
Kamil Stolarski
O autorze

Doradca prawny z M&S Doradcy Strategiczni, redaktor naczelny budujwprawie.pl, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji  UJ, kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Artykuły autora
 • Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Konrad Majewski
O autorze

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa antymonopolowego, warunków kontraktowych FIDIC, redaktor budujwprawie.pl.

Artykuły autora
 • Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Fatima Mohmand
O autorze

Adwokat w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Artykuły autora
 • Złożenie nieprawdziwych informacji w przetargu publicznym a odpowiedzialność karna wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Piotr Trębicki
O autorze

Radca prawny i partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Wykonanie zastępcze w umowie o zamówienie publiczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Anna Szeliga
O autorze

Radca prawny i audytor, od 10 lat manager średniego szczebla zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych.

Artykuły autora
 • System kontroli wewnętrznej, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
Jarosław Kola
O autorze

Doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Artykuły autora
 • Self – cleaning w kontekście poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014.
 • Manipulowanie parametrami oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014.
Jerzy Masztalerz
O autorze

Aplikant radcowski w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

Artykuły autora
 • Self – cleaning w kontekście poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 9/2014
dr Paweł Nowicki
O autorze

Radca prawny. Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej.

Artykuły autora
 • Nowe dyrektyw dotyczące zamówień publicznych – rewolucja, czy ewolucja?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Wojciech Merkwa
O autorze

Radca prawny. Członek zespołu prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genui w ramach programu Socrates/Erasmus.

Artykuły autora
 • Ugoda w umowach o zamówienie publiczne, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Anita Romanowska
O autorze

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydziału Prawa i Administracji, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego.

Artykuły autora
 • Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Emil Kawa
O autorze

Radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej, wykładowca na studiach podyplomowych.

Artykuły autora
 • Sumowanie wiedzy i doświadczenia w ramach konsorcjum, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Rafał Kmiecik
O autorze

Aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Artykuły autora
 • Uchylanie się od podpisania umowy a udzielenie zamówienia kolejnemu wykonawcy z listy, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.
Jacek Piliszek
O autorze

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, również w pracy w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się niematerialną sferą inwestycji budowlanych, pomagając zarówno zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Artykuły autora
 • Jak i po co stosować FIDIC w zamówieniach publicznych? Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014,
Ingrid Szrajer
O autorze

Eksperta i trenerka APEXnet. Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych w latach 2007-2014, właścicielka firmy Acces Consulting, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania, realizacji, rozliczania, monitorowania i kontrolowania projektów w ramach funduszy strukturalnych 2004-2006 oraz 2007-2013. Trenerka i autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych oraz artykułów i publikacji z zakresu funduszy unijnych.

Artykuły autora
 • Środki unijne na lata 2014-2020 – co należy wiedzieć?, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2014
Honorata Łopianowska
O autorze

Radca prawny, doradca podatkowy.

Artykuły autora
 • Sumowanie wiedzy i doświadczenia w ramach konsorcjum, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 10/2015.